Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

 • »Talibul-ilm« je muško
 • »Talibul-ilm« je zabranjen
 • »Talibul-ilm« je autor ove teme

Postovi: 41

Datum registracije: 23.10.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

1

Nedjelja, 07. Novembar 2004

Islamski brak

Evo i jedna brosura za one koji bi da se zene, po sunnetu Muhammed a.s.


[SIZE=4]ISLAMSKI BRAK [/SIZE]

Brak je temelj porodice. Bez braka nema porodice a bez porodice nema ni ljudske zajednice. Samo brakom se osigurava normalan razvoj ljudske zajednice. Otuda je Allah Plemeniti učinio instituciju braka obligatnom, kako bi ljudski rod normalno nastavio svoj hod.

Allah Plemeniti stvorio je ljudski rod od čovjeka i žene i učinio da jedno bez drugoga ne mogu, pa napominje Muhammedu, s.a.v.s: «I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali». Stvarajući ih jedno od drugoga i znajući da ne mogu jedno bez drugoga on im naređuje brak kao jedini prirodni način njihovog udruživanja: «Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene...» . U drugom ajetu, On podstiče: «Udavajte neudate i ženite neoženjene!»
Allahov Poslanik, s.a.v.s, takođe, u brojnim predajama podstiče na udruživanje osoba suprotnog spola u bračnu vezu. čak upozorava da je neprakticiranje braka jedna vrsta neprakticiranja sunneta i nepripadanja njegovom pravcu. U hadisu koji prenosi njegova časna supruga Aiša, r.a, to se eksplicite vidi: Brak je od mog sunneta. Ko ne bude prakticirao moj sunnet, meni ne pripada! Ženite se, jer ću se ja ponositi brojnošću svoga ummeta nad drugim! Ko bude imao mogućnosti – neka stupi u brak, a ko ne bude – neka posti, jer mu je post štit!
Posebno se brakom, kako potcrtava Poslanik islama, s.a.v.s, preventivno djeluje na pogled i polni organ. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da im je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Skupino omladine, ko ima mogućnosti neka se oženi, jer je to bolje za pogled i čednije za spolni organ. A ko nema mogućnosti, onda neka posti, jer mu je post štit!
Poslanik islama, s.a.v.s, znajući za vanrednu važnost te institucije, zabranio je celibat/neženstvo. To jasno primjećujemo u predaji Sa'da b. ebi Vekkasa, r.a, u kojoj on kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s, odbio je neženstvo/celibat Osmanu b. Maz'unu, kada je od njega to tražio!
Allahov Poslanik, s.a.v.s, najavio je da će se, ukoliko se izostavi brak, pojaviti nemoral i anarhija u društvu, što najbolje možemo primijetiti u našem vremenu kada su se namnožile brojne neizlječive bolesti kao posljedica nepoštivanja Allahovog zakona i Vjerovjesnikovih, s.a.v.s. upozorenja. U hadisu koji prenosi Ebu Hatim el-Muzeni, r.a, on upozorava: Kada vam dođe neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni – oženite ga! Ukoliko to ne budete učinili, pojaviće se na Zemlji anarhija i nemoral!
Brak nije bio praksa samo posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s, već je bio sunnet svih Allahovih poslanika, salavatullahi 'alejhim edžme'in, izuzev Isa, a.s, za kojeg se navodi da će taj sunnet ispuniti kada se pojavi u ahiri-zemanu, kojom prilikom će zadobiti i porod.
Da je brak bio praksa svih ranijih poslanika najbolje ilustriraju riječi posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Ebu Ejjub, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: četiri su stvari Poslanikov sunnet: stid, miris, misvak i brak!

[SIZE=3]Izbor supružnika [/SIZE]

Izbor supružnika izuzetno je važan jer pravi izbor može biti sreća za neku osobu, ili - njena nesreća. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Sa'd, r.a, kaže: četiri stvari čine čovjeka sretnim: dobra žena, komforan stan, dobar susjed i udobno prevozno sredstvo, a nesretnim ga čine: loša žena, tijesan stan, loš susjed i neudobno prevozno sredstvo.
Brojni faktori utiču na izbor supružnika. Nekada je to ljepota, nekada bogatstvo, nekada ugledna porodica a nekada karakter, moral i vjera neke osobe. Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučuje da u našem izboru prevagne ovo posljednje, čime će se namiriti i nadoknaditi ono što eventualno nedostaje od naprijed navedenih faktora. Ukoliko se ne uvaže vjera i moralni kvaliteti, svi drugi faktori zbog kojih smo stupili u brak mogu se vrlo brzo pretvoriti u svoju suprotnost. U hadisu koji bilježi Ebu Hurejre, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, preporučuje: Žena se uzima zbog četiri stvari: zbog bogatstva, porijekla, ljepote ili vjere. Oženi vjernicu, blagoslovljen bio!

[SIZE=3]Vidjeti supružnika prije braka [/SIZE]

Da bi brak bio dugotrajan potrebno je prije braka upoznati supružnika, tj. znati njegove kvalitete ili eventualne nedostatke. Poslanik, s.a.v.s, preporučio je viđenje osobe kojom se želimo oženiti, kako nakon ženidbe, ne bi došlo do neželjenih poteza. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, i koji kaže: Bio sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s, kada mu je došao neki čovjek i obavijestio ga da se oženio jednom ensarijkom. Allahov Poslanik, s.a.v.s, ga je upitao: A jesi li je vidio? Odgovorio je: Nisam. Poslanik, s.a.v.s, mu je preporučio: Idi i pogledaj je, jer, uistinu, u očima ensarija ima nešto! Neki tumače da u njihovim očima može da bude neka manjkavost, poput slabog vida i sl.
El-Mugire b. Šu'be, r.a, prenosi da je obavijestio Poslanika, s.a.v.s, kako se zaručio s jednom djevojkom, pa mu je on savjetovao: Idi i pogledaj je, jer je to, uistinu, sigurnije za dugotrajnost vaše veze!

[SIZE=3]Zaruka [/SIZE]

Najbolji način dokazivanja ozbiljnosti neke veze je zaruka. U tom slučaju mladić treba da vidi djevojku, ali sve mora biti u granicama islamskih propisa. Doduše, ima razilaženja među učenjacima: šta, tom prilikom, ima pravo da vidi mladić kod djevojke koju zaručuje. To se svodi od slobodnijeg viđenja njenog tijela, kose i sl. do viđenja samo lica i ruku do šaka. Uglavnom, većina islamske uleme smatra da svako viđenje drugih dijelova tijela, izuzev lica i šaka, vodi ka razbuktavanju strasti i bliži ih nemoralu.
Viđanje i upoznavanje budućih supružnika mora biti u suglasju s propisima islama. Ne mogu se osamljivati ni kada se ispune zaruke, sve do samoga čina braka, shodno Vjerovjesnikovim, s.a.v.s, riječima, koje prenosi Džabir, r.a: Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, neka se ne osamljuje sa ženom – ukoliko nema sa njom mahrem – jer je, u tom slučaju, sa njima šejtan!
Ukoliko neko želi detaljnije i intimnije informacije o budućoj izabranici onda će poslati neku ženu da to, na prikladan način, ispita, kao što je učinio Poslanik, s.a.v.s, kada je poslao Ummu Sulejm, r.a, da ispita pojednosti o jednoj ženi za koju je bio zaniteresiran.
Naša praksa poprilično je daleko od tih Poslanikovih, s.a.v.s, riječi. Nažalost, osamljivanje mladića i djevojaka je postala, gotovo, normalna stvar. Otuda se, onda, nije čuditi rapidnom porastu nemorala i nemoralnih među našim mladim. Treba pokušati mijenjati te navike utemeljene na neislamskoj praksi i, što je moguće više, približiti se islamskim preporukama u tom domenu.

Zabranjeno je zaručivati osobu koja je već zaručena
Grijeh je zaručiti djevojku koja je već zaručena. Ibn Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upozorio: Neka se ne nadmeće neko od vas u kupoprodaji drugoga, niti u zaručivanju, ukoliko je njegov brat djevojku već zaručio, sve dok mu on ne dozvoli!

[SIZE=3]čin vjenčanja [/SIZE]
Najbitnija stvar prilikom sklapanja braka je ponuda i prihvatanje, tj. da muškarac ponudi ženi brak a ona to prihvati.
To moraju čuti dva svjedoka, kako bi, u slučaju bilo kakvog nesporazuma, mogli potvrditi da su njih dvoje bili vjenčani.
Djevojka treba dobiti dozvolu roditelja ili staratelja za udaju. Obaveza je to po svim imamima, izuzev Ebu Hanife. To se temelji na Poslanikovim, s.a.v.s, riječima, koje prenose Aiša i 'Imran, r.a: Nema braka bez staratelja i dvojice pravednih svjedoka!
Lijepo bi bilo da vjenčanje bude petkom, ili uoči petka, ili na Bajram, kako je preneseno od prvih generacija. Poželjno je da sklapanje braka bude u mjesecu ševvalu, na temelju hadisa Aiše, r.a, koja prenosi: Allahov Poslanik, s.a.v.s, oženio de mnome u ševvalu. U ševvalu mi je prišao u postelji. Inače, Aiša, r.a, preporučivala je ženama da stupaju u bračnu i intimnu vezu upravo u mjesecu ševvalu.

[SIZE=3]Mehr – vjenčani dar [/SIZE]
Mehr je vjenčani dar koji je muž dužan dati ženi prilikom stupanja u bračnu zajednicu. Allah Uzvišeni to naređuje u Kur'anu: I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte!
Aiša, r.a, je na upit Ebu Seleme b. Abdurrahmana odgovorila da je Poslanikov, s.a.v.s, mehr bio pet stotina dirhema/srebrenjaka. Inače, Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučivao je ženama da traže što manji vjenčani dar, kako to ne bi bila smetnja formiranju bračne zajednice. Tako je jednom ashabu preporučio da nađe makar metalni prsten kako bi ga vjenčao sa njegovom izabranicom, a kada ni to nije našao, preporučio mu je da on nju pouči ono što zna iz Kur'ana i da mu to bude vjenčani dar!
Vjenčani dar je pravo žene i ona to pravo treba koristiti. Naravno, ako je čovjek imućniji, od njega može tražiti i veći mehr. Ustvari, mehr je jedna od garancija za očuvanje braka. Ukoliko čovjek dadne dobar vjenčani dar, daleko teže će se odlučiti za razvod braka, jer će svakim razvodom materijalno puno izgubiti. To je jedna od metoda očuvanja braka.

[SIZE=3]Oglašavanje braka [/SIZE]
Dozvoljeno je prilikom sklapanja braka to oglasiti upotrebom defa. To je dozovljeno popratiti, kako navodi šejh El-Albani, i pjesmom u kojoj nema ružnih sadržaja, kao što su stvari koje odudaraju od šerijata ili opis dijelova tijela i sl.
To se temelji na hadisu Vjerovjesnika, s.a.v.s, koji prenosi Muhammed b. Hatib el-Džumehi, r.a: Razlika između dozvoljenog i zabranjenog (intimnog odnosa) je upotreba defa i glasa!
Kada je u pitanju upotreba defa, tu nema nikakvih razilaženja među učenjacima, ali kada je u pitanju upotreba glasa, neki tumače, da je to, ustvari, pričanje o sklapanju tog braka i širenje vijesti da je sklopljen brak između određene dvije osobe do onih koji smatraju da su to veseli glasovi koji se čuju prilikom vjenčanja, kao što su citiranje dozvoljene poezije, pričanje duhovitih dogodovština koje će atmosferu na vjenčanju učiniti veselijom pa do pjesama koje neće afirmirati neistinu i nemoral.
Značajno je napomenuti da se, tom prilikom, ne može dozvoliti bilo kakvo odstupanje od islamksih propisa, kao što su miješanje muškaraca i žena, dovođenje pjevačica i sl. Ukoliko su prisutni i muškarci, tada će žene udarati samo rukama o svoje dlanove i neće pjevati zajedno sa muškarcima, kako ne bi došlo do razbuktavanja strasti i moralne anarhije.
Naravno, oglašavanje braka ima svoju praktičnu opravdanost. Naime, ako su ljudi čuli veselje u nekoj kući, onda znaju da je prilazak mladoženje nevjesti zakonit i šerijatski opravdan. Međutim, ako to ljudi nisu znali, a vide određenog muškarca s nepoznatom ženom, počinju sumnjati u njegovu moralnu neporočnost. Otuda se taj vid širenja vijesti o bračnoj zajednici podstiče od strane Vjerovjenika, s.a.v.s, kako bi se bilo kakav nesporazum, poput ogovaranja, potvaranja i sl., mogao jednostvano osujetiti.
Velima – svadbena svečanost
Sunnet je, u povodu vjenčanja, napraviti svadbenu svečanost, na kojoj će se počastiti rodbina, prijatelji i ostali gosti. Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučio je Abdurrahmanu b. Avfu, r.a, kada se on oženio, da zakolje ovcu i počasti prisutne, rekavši mu: Allah te obasuo berićetom! Sačini gozbu, makar klanjem jedne ovce!
Treba naglasiti da na ovu svečanost, u povodu vjenčanja, treba obavezno pozvati i siromašne, kako bi se počastili hranom koja se tom prilikom spremi. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, se kaže: Ružna li je hrana svadbene svečanosti na kojoj se pozivaju samo bogati a izostavljaju siromašni.

[SIZE=3]
Treba se odazvati na svadbenu svečanost [/SIZE]
Kada budemo pozvani na svadbenu svečanost obaveza je muslimanu da se odazove, ukoliko na njoj nema šerijatom zabranjenih i sumnjivih stvari. To se temelji na imperativu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Abdullah b. Omer, r.a: Kada neko od vas bude pozvan na svadbenu gozbu, neka se odazove!
Ukoliko se neka osoba ne odazove – biće griješna, kao što ističe Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a: Ko se ne odazove na poziv, pogriješiće prema Allahu i Njegovom Poslaniku!

Nastavice se inshallah...
Sve vrste pojedinacnih neprijateljstava covjeka bilo kad ce se pretvoriti u prijateljstvo i ljubav, osim neprijateljstva koje nastane iz zavidnosti (haseda). Ne mogu ga oprati sve vode, ni ublaziti sve ljubavi svijeta. On uvijek ostaje crna tacka, cekajuci momenat da eksplodira.

Parali su stomake trudnica, potom vadili zivu djecu koju su poslije pekli u sporetima i tjerali majke da piju djecju KRV!!! X( X( X(- Muderris

SVE SMO ZABORAVILI...I ZGARISTA...I RAT. ZABORAVILI BORBU DOBRA PROTIV ZLA, BORBU PRAVDE PROTIV NEPRAVDE, BORBU TESKU I KRVAVU. ZABORAVITI NE SMIJEMO. PROKLET BIO KO ZABORAVI IZGLADNJELU NANU, OSAKACENOG BABU, ZAKLANO DIJETE, SILOVANU SESTRU! ;( ;( ;(
Allahu ti pomozi mudzahidima u Ceceniji, Allahu , ti pomozi mudzahidima u Afganistanu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Iraqu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Palestini, Allahu ti pomozi mudzahidima sirom svijeta ma gdje se nalazili, podari im pobdjedu na ovom i dzennet na buducem svijetu. Amin! ;( ;( ;(

 • »Talibul-ilm« je muško
 • »Talibul-ilm« je zabranjen
 • »Talibul-ilm« je autor ove teme

Postovi: 41

Datum registracije: 23.10.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

2

Utorak, 09. Novembar 2004

...


[SIZE=3]Šta, nakon vjenčanja, reći mladencima? [/SIZE]
Mladencima, nakon sklapanja braka, treba proučiti dovu, onako kako je to činio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Barekellahu lekum ve bareke 'alejkum ve džeme'a bejnekuma fi-l-hajri! / Neka vas Allah obaspe berićetom, neka je na vas Njegov berićet i neka vas dvoje sastavi u svakom dobru!
'Akil b. ebi Talib prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, govorio da treba učiti ovako: Allahumme barik lehum ve barik 'alejhim!/Allahu, daj im berićet i prospi berićet na njih!


[SIZE=4]INTIMNI ODNOSI U ISLAMSKOM BRAKU[/SIZE]

Brak je institucija koja čuva porodicu, štiti moral i najefikasnije djeluje na psihičku ravnotežu supružnika. Bez zdravog i normalnog braka, nema ni zdravog ni normalnog društva.

Pogrešno je mišljenje da islam sputava strasti i ne dozvoljava ljudima slast i uživanja sa osobama suprotnog pola. Naprotiv, islam je u tom pogledu sasvim prirodan i, na najbolji mogući način, dozvoljava razbuktavanje strasti i dopušta slobodno pristupanje osoba suprotnog spola jedno drugom s naglašenom upotrebom mašte u tom činu. Zar iko može to tvrditi nakon Allahovih, dž. š, riječi upućenih ljudima, koje predstvaljaju potpunu slobodu u međusobnom prilasku supružnika i njihovoj mogućnosti da razvijaju njima najprivlačniju atmosferu, bez ikakvih ograničenja: «Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete!»
Islam jedino zahtijeva da u tom intimnom činu izbjegnemo svaki vid neprirodnog odnosa, perverznog čina i životinjskog nasilja.
U narednim recima pokušaćemo osvijetliti kulturu ponašanja prije i prilikom samog intimnog akta, kako bismo utvrdili da islam ne osujećuje osjećaje bračnih parova i da im otvara brojne mogućnosti uživanja i posebnog osjećaja zadovoljstva koje je Allah Milostivi ubrizgao u svaku osobu, ali pod jednim jedinim uvjetom, da ne prelaze granicu prirodnog, koju je Gospodar svjetova jasno uspostavio i zacrtao.

[SIZE=3]Klanjati dva rekata prije intimnog odnosa[/SIZE]
Lijepo je da supružnici prve bračne noći, prije nego stupe u intimni odnos, klanjaju dva rekjata nafile-namaza. Namaz treba klanjati u džema'atu, tako što će muškarac stajati naprijed a žena iza njega. Ovo je najbolji način da supružnici krenu u novi život sa sedždom i pokornošću svome Gospodaru i da se međusobna ljubav otpočetka razvije u svoj svojoj punini.
To se temelji na predaji koju prenosi Šekik, u kojoj se navodi da se neki čovjek po imenu Ebu Hariz, koji je, kako tvrdi Imam Zehebi bio ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s, oženio djevojkom i pobojao se da ga ona neće, eventualno, zamrziti, pa mu je 'Abdullah b. Mes'ud, r.a, uputio sljedeći savjet: Bliskost i harmonija dolaze od Allaha a razdvojenost i dishramnoja od šejtana, koji želi da vam omrzne ono što vam je Allah dopustio. Zato, naredi svojoj ženi neka klanja s tobom dva rekjata namaza!

[SIZE=3]Pokazivanje ljubaznosti prema supruzi [/SIZE]
Mustehab je da muž bude ljubazan prema supruzi, a to treba pokazati, pogotovo, prvu bračnu noć. To se može manifestirati nekim poklonom što supruga voli, cvjećem ili nekim napitkom i sl., kao što je učinio Poslanik, s.a.v.s, prema Aiši, r.a, kada joj je prvu noć prišao. Naime, Esma' bint Jezid, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u prvoj bračnoj noći, pokazavši posebnu ljubaznost i pažnju prema Aiši, r.a, ponudio joj posudu mlijeka, kako bi prvi trenuci njihove veze bili što bliskiji i ljepši.

[SIZE=3]Staviti ruku na glavu supruge i proučiti dovu [/SIZE]
Preporučljivo je prvu bračnu noć staviti ruku na glavu svoje izabranice – i to na početak glave odakle kosa izrasta – proučiti Bismillu i zamoliti Allaha za berićet, upravo onako kako je preporučio Poslanik islama, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Abdullah b. 'Amr, r.a: «Kada se neko od vas oženi neka stavi ruku na njenu glavu, neka spomene ime Allaha Uzvišenog, neka zamoli za berićet i neka kaže: Allahu, daj mi od nje dobro, ono dobro sa kojom si je Ti stvorio, a sačuvaj me njenog zla, onoga zla s kojem si je Ti stvorio!»

[SIZE=3]Šta treba proučiti prilikom prilaska ženi? [/SIZE]
Prije intimnog čina supružnici treba da prouče dovu u kojoj će zamoliti Allaha Uzvišenog, da od njih i od, mogućeg, zametka udalji šejtana i njegovo zlo. To se temelji na autentičnom hadisu, koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi njegov amidžić, 'Abdullah b. 'Abbas, r.a: «Bismillah! Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena!»/«U ime Allaha! Allahu, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne!»
Ako Allah dadne da se, tom prilikom, zametne dijete, neće mu šejtan nauditi!
[SIZE=3]
Voditi računa da se ne okrene prema Kibli [/SIZE]
Supružnici će voditi računa, kako upozoravaju neki islamski učenjaci, da prilikom samog čina polnog akta ne budu okrenuti prema kibli, iz poštovanja prema njoj.

[SIZE=3]Prije samog intimnog odnosa dužni smo izvršiti pripremu [/SIZE]
Suprug bi morao naći načina da psihološki pripremi suprugu za sam čin spolnog akta. On se treba potruditi da razbije njen stid i da joj ulije sigurnost i samopouzdanje, a posebno se to odnosi na prvu bračnu noć. Naime, brojne djevojke imaju ogroman strah od prve bračne noći. Ukoliko muž ne bude pažljiv prvu bračnu noć, to može da rezultira brojnim nepoželjnim posljedicama koje mogu duže potrajati, ili ostati trajno, poput frigidnosti, straha od spolnog akta i sl.
Otuda će lijepa riječ, prijatan postupak, milovanje i poljubac biti najbolji uvod u sam spolni akt i neće iza sebe ostaviti neželjene posljedice, kao što bi se moglo desiti direktnim činom, naglim ili grubim potezima i završetkom samog čina bez ikakve pripreme.
Kako se samo mudrim doimaju riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koje prenosi Enes b. Malik, r.a: «Neka niko od vas ne prilazi svojoj ženi, kao što to čine životinje! Neka između njih dvoje bude izaslanik!» Upitali su: «A šta je to, Allahov Poslaniče?» Odgovorio je: «To je govor i poljubac!»
Nažalost, brojni muslimani o intimnim odnosima uče iz romana, TV-serija ili erotskih časopisa, a pravi recept za uspješan brak i pravilan intimni odnos dao je naš Poslanik, s.a.v.s, još prije toliko stoljeća?! Zar igdje ima toliko topline, blagosti i mudrosti i toliko brige na očuvanju braka, kao što to nalazimo u njegovim riječima?!

[SIZE=3]Koji položaj, prilikom intimnog čina, je dozvoljen? [/SIZE]
Dozvoljeno je prići bračnom drugu s bilo koje strane prilikom intimnog odnosa: sprijeda, odpozada ili sa strane, iako je najprirodnije, kako se napominje u nekim predajama, da žena tom prilikom bude na leđima a muž iznad nje.
U svakom slučaju dozvoljena je bilo koja poza, pod uvjetom da intimni odnos bude izvršen u ženski polni organ. Džabir, r.a, prenosi da su židovi govorili, da će se roditi razroko dijete onom čovjeku koji priđe svojoj ženi otpozadi, pa je objavljen ajet: «Žene vaše su njive vaše, i vi njivama prilazite kako hoćete!» , pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, to pojasnio: I sprijeda i odpozadi, ali pod uvjetom da bude u ženski spolni organ!

[SIZE=3]Zabrana snošaja u stražnji, analni otvor [/SIZE]
Haram je vršiti intimni odnos u stražnji, analni otvor, na temelju brojnih Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, predaja. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Proklet je onaj koji vrši intimni odnos sa svojom ženom u stražnji, analni otvor! U predaji koju prenosi Ibn 'Abbas i Ebu Hurejre, r.a, kaže se: Allah neće pogledati u čovjeka koji vrši intimni odnos u analni otvor!

...
Sve vrste pojedinacnih neprijateljstava covjeka bilo kad ce se pretvoriti u prijateljstvo i ljubav, osim neprijateljstva koje nastane iz zavidnosti (haseda). Ne mogu ga oprati sve vode, ni ublaziti sve ljubavi svijeta. On uvijek ostaje crna tacka, cekajuci momenat da eksplodira.

Parali su stomake trudnica, potom vadili zivu djecu koju su poslije pekli u sporetima i tjerali majke da piju djecju KRV!!! X( X( X(- Muderris

SVE SMO ZABORAVILI...I ZGARISTA...I RAT. ZABORAVILI BORBU DOBRA PROTIV ZLA, BORBU PRAVDE PROTIV NEPRAVDE, BORBU TESKU I KRVAVU. ZABORAVITI NE SMIJEMO. PROKLET BIO KO ZABORAVI IZGLADNJELU NANU, OSAKACENOG BABU, ZAKLANO DIJETE, SILOVANU SESTRU! ;( ;( ;(
Allahu ti pomozi mudzahidima u Ceceniji, Allahu , ti pomozi mudzahidima u Afganistanu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Iraqu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Palestini, Allahu ti pomozi mudzahidima sirom svijeta ma gdje se nalazili, podari im pobdjedu na ovom i dzennet na buducem svijetu. Amin! ;( ;( ;(

Dragulj

Učenik

(10)

 • »Dragulj« je žensko

Postovi: 99

Datum registracije: 29.09.2004

Lokacija: Dunjaluk :)

 • Poruku poslati

3

Srijeda, 10. Novembar 2004


selam alejk

brate nadam se da ti nece smetat sto sam prekinula tvoje izlaganje i neznam dali planiras jos ja bih dodala jos ovih nekoliko savjeta za uspesan brak :)?..:

Četrdeset savjeta za hairli brak


Kada se govori o bracnim obavezama i pravima , uglavnom se misli na supruge i traži da one izvrše svoje obaveze, dok su rijetka obracanja muškarcima kako bismo saznali prava koja imaju njihove supruge.
Povodeci se za hadisom Allahova Poslanika s.a.v.s.:”Najbolji medu vama su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj”, predocavamo bracnim drugovima muslimanima neke savjete koji ce im pomoci da ostvare ovo dobro i da se oživotvori Allahova naredba ”Sa njima (ženama) lijepo postupajte (živite).” (En-Nisa 19.)
1. Bogobojaznost u svakom pogledu, a posebno u ophodenju sa porodicom.

2. Stalno podsjecanje na to da je lijepo ophodenje sa porodicom nacin da se približiš Uzvišenom Allahu.

3. Medusobno potpomaganje sa suprugom u pokornosti Allahu dž. š.; da muž podstice suprugu da ucestvuje sa njim u da’vi, kako bi na tom putu žrtvovala neka svoja prava.

4. Okititi se nekim istinski dobrim svojstvima kao što su: istinoljubivost, povjerljivost, lijepo ophodenje i podnošenje (prihvatanje) odgovornosti…

5. Istinsko razumijevanje skrbništva kroz lijepo ophodenje, prihvatanje odgovornosti, pažnje, nježnosti, a ne kao vladavinu i totalnu dominaciju.

6. Cuvanje suprugine tajne (bracne tajne).

7. Ljubomora je pohvalna bez lošeg mišljenja i istraživanja negativnosti.

8. Odvoji dio vremena da sjedneš sa svojom suprugom radi razgovora, razonode, šale, zabave, bez obzira koliko bio zaposlen.

9. Dozivaj je najdražim joj imenima, razgovaraj sa njom nježno i prijatno.

10. Otkrivaj joj ono što ti se kod nje svida, hvali njenu ljepotu i skladnost prilikom spravljanja hrane kao i u svakoj drugoj prilici.

11. Ne propusti priliku da je ljupko pogledaš, osobito u nekim prilikama.

12. Postupaj sa njom uvijek blago i nježno, a svoje zahtjeve formuliši kao prijedloge, a ne kao naredbe.

13. Ne smatraj da je napuštanje dostojanstva jedna vrsta zabave jer ce to prouzrokovati formiranje ružnih osjecaja.

14. Razgovaraj sa suprugom o svojim željama i planovima, traži njeno mišljenje i prihvati ga, te saobracaj sa njom kao sa svojom životnom saputnicom.

15. Ukaži joj puno povjerenje i povjeri joj tajne.

16. Pohvali je i cijeni sve što ucini za tebe, bez obzira koliko malo bilo, pa iako si na to vec navikao.

17. Obrati posebnu pažnju na njen život, njenu licnost i daj joj do znanja da je ona u središtu tvoje pažnje, a ne na margini tvojih misli.

18. Ne propusti priliku da joj se pridružiš u šetnji ili izletu.

19. Izvini joj se kada budeš ubijeden da si pogriješio, kako bi tvoje izvinjenje bilo u duhu razumijevanja a ne jadanja.

20. Uljepšaj se svojoj ženi kao što se ona uljepšava tebi.

21. Budi na njenoj strani sa naklonošcu i milošcu, pogotovu kada ima zdravstvenih problema.

22. Ne zaboravi ono što traži da doneseš iz grada, bez obzira koliko to bilo neznatno.

23. Budi blag u razgovoru i raspravi sa njom, prikloni se ispravnom mišljenju makar se sukobljavalo sa tvojim mišljenjem.

24. Stalno sa njom kontaktiraj (telefonom) kada si odsutan, na putu.

25. Uputi joj osmijeh pun ljubavi, osjecaj velikodušnosti prilikom susreta sa njom nakon odsustva.

26. Osmjehni se kada ulaziš u kucu, a ne mrgodi se, s tim što ceš svoj dolazak najaviti zvonom ili telefonom. Izlivom ljubavi i naklonosti i širi atmosferu ushicenja i radosti u kuci.

27. Voditi racuna o njenim duševnim i tjelesnim stanjima u vrijeme hajza, trudnoce, nakon radanja; prema njoj se odnositi blago i sa osjecanjem, uz strpljivost.

28. Nemoj zanemariti cinjenicu da je pokatkad spopadnu osjecaji bola i tjeskobe, nego nastoj da što prije saznaš uzroke i probaj da to prevladaš ljubavlju i iskrenim nijjetom.

29. Postupaj mudro i s umijecem u situacijama kada su žena i majka zajedno, tako da budeš faktor njihovog zbližavanja, a ne obrnuto.

30. Ne kritikuj ženu, osobito pred drugim, vec upotrijebi blagost da bi došao do onoga što želiš.

31. Ne kritikuj njen nacin pripremanja jela i uredenja stana i nemoj je porediti sa nekom drugom (svojom majkom, svojom sestrom, suprugom prijatelja i ostalim ženama).

32. Poštuj punca i punicu i smatraj ih za svoje roditelje.

33. Obrati pažnju na njenu porodicu, njene prijateljice i svima im cast ukaži.

34. Proucavaj medusobne probleme, ali razumno i mudro, oprezno i promišljeno.

35. Nastoj da se vaši problemi uvijek rješavaju unutar kuce, a ako si prinuden da potražiš savjet,onda to cini u najvecoj nuždi. Ne žali se nikom na nju, pa ni njenoj porodici.

36. Nemoj se uplitati roditeljima, puncu i punici u bracne probleme, jer oni su neobicno pristrasni prema sinu ili kcerki i probaj da se medu vas ulazi sa ljubavlju i samilosno.

37. Izbjegavaj emocije, srdžbu za najsitnije stvari, a emocije uskladi sa datom situacijom, tako da budu pomoc, a ne obrnuto.

38. Uvažavaj suprugin poredak stvari u kuci i uskladi prema tome svoje zahtjeve (da ne primaš goste kada ona cisti ili sreduje kucu).

39. Traži da joj pomogneš u njenim obavezama ako ti to vrijeme dozvoljava, bez obzira o kakvoj se vrsti pomoci radilo: da sjedneš sa djecom, zabavljaš ih, ili joj pomogneš u teškim poslovima, kupovini, popravci, nošenju tereta, kao što je namještaj itd.

40. Kada dodu gosti tvojoj supruzi, nastoj, skladno svojim mogucnostima, da joj pomogneš u posluživanju, tako da joj daš više prilike da sjedne sa gostima
Vjecna i vrijedna ljubav se moze zadobiti samo ako se probudi spram necim sto je vjecno i trajno,a to su dusa i intelektualno moralni kvaliteti!

 • »Talibul-ilm« je muško
 • »Talibul-ilm« je zabranjen
 • »Talibul-ilm« je autor ove teme

Postovi: 41

Datum registracije: 23.10.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

4

Srijeda, 10. Novembar 2004

Esselamu alejkum we ehlen we sehlen ya uhtii...
Dobro dosla na temu i ti i svi koji imaju neki koristan savjet za uspjesan brak koji su crpili iz neiscrpnog vrela Kur'ana u sunneta. Allah da te nagradi svakim dobro sestro moja, ne smetas mi, naprotiv.
A sada cu nastaviti sa svojim izlaganjem dok se ovaj , da ga nazovemo prirucnik, za islamski brak ne zavrsi, i nadam se da ce se i drugi ukljuciti kao sto vec rekoh.

[SIZE=3]Kupanje nakon intimnog odnosa [/SIZE]
Obavezno je kupanje nakon intimnog odnosa. Ustvari, čim dođe do spajanja i dodira spolnih organa, makar i ne došlo do ejakulacije, kupanje ili gusul postaje obligatan. Kupanje se može izvršiti zajednički, kao što je to činio i sam Poslanik, s.a.v.s, u predaji koju prenosi Aiša, r.a: Kupala sam se sa Poslanikom, s.a.v.s, iz jedne posude, pa me on preduhitrio u uzimanju vode iz te posude, tako da sam govorila: Ostavi i meni! Ostavi i meni! Rekla je: Bili smo oboje džunupi.
Dakle, budući da se zajedno mogu kupati i muž i žena, to upućuje da mogu sasvim slobodno gledati i dodirivati svoja stidna mjesta. Islamski učenjaci na temelju hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Behz b. Hakim, od svog oca a on od djeda, da je on upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: Šta je sa našim stidnim mjestima koja pokazujemo? On je odgovorio: čuvaj svoje stidno mjesto od svakoga, izuzev od svoje supruge i onih koje su u vašem posjedu! , zaključuju da je dozvoljeno mužu i ženi gledati i dodirivati stidna mjesta. Tako, npr, Ibn Hadžer smatra da ovaj hadis upućuje na dozvolu gledanja stidnog mjesta svog životnog saputnika, a Ibn 'Urve el-Hanbeli smatra da se time dozvoljava gledanje, dodirivanje i uživanje u tom dijelu tijela, isto onako kako možemo gledati kod bračnog druga/družice ostale dijelove tijela, dodirivati ih i uživati u njima!

[SIZE=3]Kako uzimati gusul? [/SIZE]
Gusul nakon intimnog odnosa treba uzimati na način kako je to činio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Naime, on je, kako navodi Imam Buhari u predaji Aiše, i Mejmune, r.a, prvo oprao ruke, a u jednoj predaji i spolni organ, zatim bi izaprao usta i grlo i uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz. Nakon toga oprao bi glavu a iza nje kompletno tijelo, tako da nigdje suho ne bi ostalo.

[SIZE=3]Mora li se uzimati gusul nakon svakog intimnog odnosa?[/SIZE]
Ukoliko neko priđe supružniku i namjerava to učiniti i drugi put, onda ne mora nakon prvog intimnog odnosa uzimati gusul, već to može učiniti nakon što to obavi i sljedeći put. Jedini uvjet je da obavezno uzme abdest, kao što to čini za namaz i da opere spolni organ i tek, tada, može ponovo prići svojoj supruzi.
Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Ako neko priđe svojoj ženi, pa to želi ponovo učiniti, neka uzme abdest!»
'Abdullah b. ebi Kajs pitao je Aišu, r.a: Kako je Vjerovjesnik, s.a.v.s, postupao kada je bio džunup? Da li se okupao prije nego bi zaspao ili je spavao prije nego se okupao? Odgovorila je: Radio je i jedno i drugo, nekada bi se okupao, pa bi onda spavao, a nekada bi uzeo abdest i onda spavao. 'Abdullah b. ebi Kajs je, tada, rekao: Hvala Allahu koji je ovo učinio fleksibilnim!
Takođe, ako osoba koja ima intimni odnos i nije odmah u mogućnosti da se okupa, a želi da spava ili da jede, uzeće abdest, pa će jesti ili spavati, a poslije će se okupati. Aiša, r.a, prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s, ako bi bio džunup, a htio da jede ili spava, uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz.

[SIZE=3]Ko živi poligamnim životom, da li se mora kupati nakon prilaska svakoj supruzi?[/SIZE]
Ako neko živi poligamnim životom i u jednoj noći obiđe više žena, nije dužan okupati se nakon prilaska svakoj od žena. Njemu je omogućeno da nakon prilaska jednoj od žena, opere spolni organ i uzme abdest, a onda priđe sljedećoj supruzi. Tako je ponekad običavao činiti Vjerovjesnik, s.a.v.s. Enes, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, prilazio svojim suprugama s jednim kupanjem.
Ima i predaja u kojima se navodi da je Poslanik, s.a.v.s, uzimao gusul, nakon svakog prilaska ženama, bez obzira što je to činio u toku jedne noći.

[SIZE=3]Da li je dozvoljeno prirodno sprečavanje začeća za vrijeme intimnog odnosa? [/SIZE]
Dozvoljeno je prilikom intimnog odnosa, ukoliko se slaže i supruga, izvaditi spolni organ, prije ejakulacije i to učiniti van ženskog spolnog organa, u cilju sprečavanja začeća. Za to, naravno, treba da postoji opravdan razlog. Inače, u suprotnom, preferira se izbacivanje sperme u ženski spolni organ i podsticanje rađanja, o čemu se prenose brojni hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa se čak sprečavanje začeća ponekad naziva i «el-ved'ul-hafijj» tj. skriveno ubistvo.
Međutim, autentični hadisi decidno govore i o samoj dozvoli prirodnog sprečavanja začeća, na način da se sperma u času ejakulacije izbaci van ženskog spolnog organa, što je i stav sve četiri prave škole u islamu.
Džabir, r.a, prenosi: čuvali smo se začeća u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., a u drugoj predaji veli: čuvali smo se začeća još dok je Kur'an bio objavljivan!

[SIZE=3]Zabranjeno je drugima prenositi ono što se doživljava pri intimnom odnosu [/SIZE]
Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavamo prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ebu Se'id el- Hudri, r.a, to jasno naglašava: «Kod Allaha će, zaista, na Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji imadnu intimni odnos, a onda otkriju te tajne!»


slijedi malo opsirnije o Slasti intime prve bračne noći, sto je dobro obradio Hfz.mr. Senaid Zajimović ...


Nastavice se inshallah...
Sve vrste pojedinacnih neprijateljstava covjeka bilo kad ce se pretvoriti u prijateljstvo i ljubav, osim neprijateljstva koje nastane iz zavidnosti (haseda). Ne mogu ga oprati sve vode, ni ublaziti sve ljubavi svijeta. On uvijek ostaje crna tacka, cekajuci momenat da eksplodira.

Parali su stomake trudnica, potom vadili zivu djecu koju su poslije pekli u sporetima i tjerali majke da piju djecju KRV!!! X( X( X(- Muderris

SVE SMO ZABORAVILI...I ZGARISTA...I RAT. ZABORAVILI BORBU DOBRA PROTIV ZLA, BORBU PRAVDE PROTIV NEPRAVDE, BORBU TESKU I KRVAVU. ZABORAVITI NE SMIJEMO. PROKLET BIO KO ZABORAVI IZGLADNJELU NANU, OSAKACENOG BABU, ZAKLANO DIJETE, SILOVANU SESTRU! ;( ;( ;(
Allahu ti pomozi mudzahidima u Ceceniji, Allahu , ti pomozi mudzahidima u Afganistanu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Iraqu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Palestini, Allahu ti pomozi mudzahidima sirom svijeta ma gdje se nalazili, podari im pobdjedu na ovom i dzennet na buducem svijetu. Amin! ;( ;( ;(

 • »Talibul-ilm« je muško
 • »Talibul-ilm« je zabranjen
 • »Talibul-ilm« je autor ove teme

Postovi: 41

Datum registracije: 23.10.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

5

Petak, 12. Novembar 2004

[SIZE=4]Slast intime prve bračne noći, I [/SIZE]


Svadbeno veselje je prošlo, gosti su otišli, a noć još uvijek traje. Mladoženja i mlada konačno su sami. Obično su u tim trenucima i jedno i drugo stidni zbog događaja koji tek treba da uslijedi. I vesele se i stide se jedno drugoga. Vrlo često mladi znaju poželjeti da sijelo duže potraje kako bi, ni oni ne znajući zbog čega to čine, odgodili osamljivanje. Teško se naviknuti na drugog insana.

Još je teže biti nāg pred njim, iako ga i duša i tijelo žele. Upravo zbog specifičnosti prve bračne noći prije intimnog odnosa preporučuju se određene predradnje koje imaju za cilj opuštanje, privikavanje na partnera, razbijanje predrasuda o spolnom odnosu, kao i svojevrsnu pripremu za trenutak koji većinu mladih motiviše za ulazak u brak.

Prije svega potrebno je imati jasnu predstavu o spolnom odnosu. Uzvišeni Allah u svakog je čovjeka usadio nagon za seksom kao što je usadio i nagon za hranom i pićem. Upražnjavanje seksa prirodan je čin, dar Allahov. Gospodar svjetova učinio ga je slatkim i privlačnim zbog čega čovjek u njemu uživa. Žena je simbol privlačnosti i vječiti pojam nedokučivosti. Njene čari su interesantne i muškarac u njima potpuno uživa onda kada teško do njih dolazi. Zbog toga lahko dostupna žena gubi ljepotu i čar i biva predmetom kratkotrajnog i privremenog uživanja nakon čega muškarac ponovo ima potrebu za traženjem. Jednostavno, on ima potrebu za nečim što je teško dokučivo. U tom smislu i prva bračna noć treba da se pretvori u svojevrsnu kulminaciju čovjekovog iščekivanja ovog sretnog trenutka. On tada treba da sazna i osjeti zašto se isplatilo suzdržavati i čekati. On treba da doživi smisao čuvanja od harama kada se prepusti strastima i legalnom tjelesnom uživanju. U protivnom, ako ne dožive prvu bračnu noć kao nešto što se doživi nakon dugog, teškog i napornog truda, izvjesno je da će se razočarati zbog čega će u startu svog braka biti nesretni.

Kada se radi o ženi, ona isto tako mora osjetiti da je poželjna svome mužu. Mora doživjeti njegovu pažnju i nježnost. Mora biti potpuno smirena i prepuštena vođenju osjećaja. Zbog toga se preporučuje izbjegavanje žurbe. Ta noć mora biti duža nego sve druge noći koje slijede. Zato i svadba mora kratko trajati da bi se imalo vremena za prvu intimu. Zato je najbolje da mladenci ostanu sami u kući kako bi se potpuno prepustili intimi i romantici. Mnogo je važno prvu noć doživjeti prirodno i učiniti da ona ostane u trajnom sjećanju po lijepom.

Da Islam mnogo pažnje posvećuje smirivanju duše i tijela kao i predradnjama govori i slijedeći hadis: "Kada se neko od vas oženi, neka stavi ruku na prednji dio mladine glave, neka spomene ime Uzvišenog Allaha a zatim neka zamoli blagoslov riječima: 'Allahu moj, molim te da mi podariš svako dobro u mojoj suprugi kao i dobro u onome u čemu je ona po prirodi sklona. Allahu moj zaštiti me njena zla kao i zle prirode njene.'" (El-Buhari i Ebu Davud)

Može li išta bolje smiriti djevojačko srce od prizivanja imena Onoga Koji je stvorio to srce? Ko drugi osim Allaha može unijeti bereket u život mladenaca i ko ih može učiniti milim i lijepim jedno drugome. Od bereketa prve bračne noći ovisi bereket čitavog života. Zbog toga se priziva ime Allahovo. "Samo spominjanjem Allahova imena srca se smiruju." (Er-Ra'd, 28)
Prvi dodir tijela je dodir koji ostaje u trajnom sjećanju mladenaca. Zbog toga se preporučuje da on bude uz Allahovo ime kako bi bereket Njegova imena ušao u dušu i srce i učinio milim dodire muža i žene. U protivnom, prvi dodir može biti opasan i dovesti do određene averzije prema osobi koja ga čini.

Da li je potrebno imati seksualni odnos prve noći nakon vjenčanja, ili on može biti odložen?

Što se tiče šerijata, nije ni obavezno ni zabranjeno to učiniti prve noći. To je privatna odluka koju donosi novi bračni par. Ipak, mladoženja treba da uvaži osjećanja svoje nevjeste; na kraju krajeva, za nju su i on i okolina potpuno novi.

Nakon smirivanja i navikavanja mladenaca jednog na drugo, a prije prvog spolnog odnosa preporučuje im se klanjanje dva rekata i dova poslije namaza. Ashab Allahovog Poslanika, a.s., ‘Abdullah ibn Mes‘ud, r.a. rekao je: “Kada dovedeš mladu u svoju kuću (prve bračne noći), neka ona iza tebe klanja dva rekata, a ti kaži: 'Allahu moj, blagoslovi nas jedno drugom. Allahu moj, sastavi nas u dobru, a ako dođe do razvoda, omogući nam da se hairli rastavimo.'” (Ibn Ebi Šejbe)

Dakle, namaz pa tek onda spolni odnos. Sve ove predradnje imaju za cilj smiriti i za odnos pripremiti bračnog druga koji je, razumije se, uznemiren jer u svoje okrilje treba primiti tuđe tijelo. Treba se na to tijelo naviknuti. Da bi se intimni odnos doživio i lijepim učinio potrebno je sve od sebe učiniti da mladenci budu smireni. Uzvišeni je Allah rekao: «Jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite.....» (Er-Rum, 21) Dakle, duševni i tjelesni smiraj su cilj koji se treba postići sjedinjavanjem dvoje mladih. Namaz prije prvog spolnog odnosa je idealno sredstvo za postizanje smiraja. Osim toga namaz ima za cilj postizanje bereketa kojim mladoženja i mlada započinju svoj život. On će u budućem njihovom životu imati presudnu ulogu i kada se radi o djeci i kada se radi o imetku i kada se radi o slozi u bračnom životu. Poslije namaza se čini dova u kojoj se moli Uzvišeni za dobru suprugu i za slogu u životu. Pa čak i ako se desi neželjeni razvod, da se i on kao takav odvije u hairli atmosferi.

Prije spolnog odnosa suprug će pričati sa svojom suprugom, iskazivati joj riječi ljubavi i pokušati biti romantičan, kako bi taj trenutak učinio što prijatnijim i intimnijim. Riječi ljubavi, prijatan razgovor i nadasve opuštena atmosfera čine da bračni drugovi osjete naboj strasti u svojim tijelima. Dobro je da se uz razgovor međusobno časte hranom i pićem i da pri tome, kao Poslanik i Aiša r.a. piju iz iste čaše. Ona kaže: "Dala bih čašu Poslaniku, s. a. v. s., a on bio svoje usne stavio na mjesto gdje su bile moje usne, a potom bi pio. Svojim ustima bih uzimala meso iz Poslanikovih usta, a zatim bi ih približila usnama Poslanika, s. a. v. s. On bi naslonio svoja usta na moja i zubima preuzimao komadić mesa iz mojih usta". Ovo je primjer romantike i prijatne atmosfere.

Nakon što se atmosfera zagrije i strasti uzburkaju mladenci prilaze polaganom skidanju odjeće čime se olakšavaju pokreti tijela i čini veći užitak. Lijepo je da mladoženja polahko skida odjeću svojoj mladoj i da ne postupa sa njom kao siledžija koji ne može čekati dok se žena svuče. Radi specifičnog trenutka i zbog eventualne stidljivosti mlade, lijepo je da se prvo svlačenje obavi pod pokrivačem kako bi se ublažila neugodnost situacije. "Uzvišeni je Allah stidljiv i skriven i zato voli stidljivost i skrivanje." (Ebu Davud)

Tjelesna predigra:

Muškarac obično zaboravlja da je žena stvorena sa istim željama i prohtjevima kao i on sam. Sudeći prema ovoj činjenici, Islam stavlja akcenat na predigru. Spolni odnos bez predigre izjednačava se sa okrutnošću. Poslanik s.a.v.s. je rekao, “Trojica ljudi su okrutni... treći je onaj koji ima odnos sa svojom suprugom bez predigre”. I seksualna želja i stid su tu smješteni zbog veoma određene svrhe. Seksualna želja treba da bude neobuzdana, upravo tako - neobuzdana, kada je žena sa svojim mužem. A kada je u društvu drugih ona mora biti zaštićena stidom.
Ljubljenje, grljenje maženje i slične radnje pripremaju kako ženu tako i muškarca da lakše podnesu bujicu strasti i da bolje dožive orgazam koji će uslijediti kao kulminacija njihova prvog seksualnog susreta. Najgore što se može desiti mladom bračnom paru jeste grubi i bez prethodne predigre prilazak ženi kao što se to dešavalo našim ne tako davnim precima. Oni su smatrali da za intimni odnos nije potrebna predigra. Vjerovali su da je žena uvijek, kao i oni, spremna na spolni akt. Zbog toga ćemo često iz njihovih usta čuti kako ova današnja omladina puno dangubi u nekakvom zagrijavanju, što je naravno, njihova opasna zabluda po ovom pitanju. Mnoge su žene zauvijek dobile traume od prve bračne noći. Mnoge su zamrzile spolni odnos i nikada ga više nisu poželjele. Rekle su tada: "Ako je takav spolni odnos i kod drugih, onda nam on ne treba". Ovo je bila njihova zabluda o ljubavi i seksualnom susretu. Nedovoljna obrazovanost po ovom pitanju u porodici i društvu, ruralni seoski život i nedovoljna informiranost o hadisima Poslanika s.a.v.s. koji govore o ljubavi u njegovoj kući bitno su uticali na ovakav odnos prema spolnom aktu. Iz takvog shvatanja izrodio se «seljački» grubi odnos prema ženi i predrasuda o njoj kao "predmetu muškog zadovoljstva". Poslanik s.a.v.s. u jednom hadisu kaže: «Kada prilazite ženi nemojte padati po njoj kao što to čini životinja. Neka među vama bude posrednik. Neko je upitao: 'A kakav posrednik'? Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: 'Poljubac i razgovor'». (Ed-Dejlemi, Musnedul-firdevs)

Spolni odnos sa suprugom bez prethodne predigre, bez razgovora, poljubaca i dodira, dokaz je da muž od nje želi samo da mu pomogne da se on rastereti što je svakako odlika sebičnih.
Muž i žena treba da se osjećaju potpuno slobodno kada dođe do međusobne stimulacije koja je poznata kao predigra. Po islamskom učenju, nije nikakav grijeh da žena bude aktivna za vrijeme intimnog odnosa. To se razlikuje od seksualnog morala hrišćanskog zapadnog svijeta u periodu prije seksualne revolucije. Rasel kaže, “Žene na Zapadu koje pripadaju jednoj ili dvije generacije unazad, mogu se sjetiti kako su ih majke opominjale da je seksualni odnos bio jedna neprijatna dužnost koju su dugovale svojim muževima, i da je trebalo da “mirno leže i misle na Englesku”.” (Sex and Destiny, str. 94.). Šta je drugo osim seksualnog revolta i nastranosti mogao donijeti takav moral?
Najtragičnije u svemu ovome jeste to što će mnogi naši Bošnjaci i nakon ovog saznanja o orgazmu i tehnici intimnih odnosa učiti sa televizije i interneta gledajući griješne scene, umjesto da to uče iz hadisa i primjera učitelja svih vremena, Poslanika s.a.v.s. Haman je na dersovima i vazovima veći grijeh pričati o ovim stvarima nego gledati porno filmove. Kažu, kad gledaš film, niko te ne vidi, a kad se javno o tome govori, stid obuhvati prisutne. I tako imamo slučaj gdje se naš narod stidi o tome govoriti, a ne stidi se nemoralne radnje činiti. Apsurd do apsurda.

Stimulacija u predigri:

Što se tiče metoda međusobne stimulacije u predigri, šerijat dozvoljava i mužu i ženi da vide, poljube, dotaknu, mirišu ili stimulišu bilo koji dio partnerovog tijela. Prema tome, oralni seks kako se naziva u ovome dijelu svijeta, dozvoljen je, jer ne postoji kur’ansko-hadiski tekst koji ga zabranjuje, niti se on suprotstavlja općim principima seksualnog odgoja.
Prije direktnog stupanja u spolni odnos, mladenci će proučit dovu u kojoj će zamoliti Allaha da iz njihova prisustva udalji šejtana kao i da ga spriječi da ima uticaja na njihovo eventualno začeto dijete. Reći će to prilikom: "U ime Allaha. Moj Allahu, sačuvaj nas šejtana, i sačuvaj od šejtana ono što nam podaruješ." Ako bi iz takvog odnosa dobili dijete, šejtan mu uz Allahovu pomoć ne bi mogao nauditi." (El-Buhari)
Cilj činjenja dove prije odnosa jeste traženje Allahove zaštite čak i u ovom pitanju, kao i traženje bereketa u porodu. Hvala Allahu Koji se pobrinuo da Njegovi robovi imaju čime da zaštite sebe i svoj porod.

Seksualne tehnike:

Što se tiče seksualnih tehnika, važno je reći da ne postoje nikakva pravila ili zakoni ni u predigri ni u samom odnosu. Jedini zakoni i pravila su oni koje su postavili sami partneri svojim zajedničkim, a vrlo često i prećutnim, sporazumom. Šta god donosi zadovoljstvo i mužu i ženi je ispravno i primjereno; a šta god je i jednom i drugom neugodno, nije ispravno.

Nastavit će se...
Sve vrste pojedinacnih neprijateljstava covjeka bilo kad ce se pretvoriti u prijateljstvo i ljubav, osim neprijateljstva koje nastane iz zavidnosti (haseda). Ne mogu ga oprati sve vode, ni ublaziti sve ljubavi svijeta. On uvijek ostaje crna tacka, cekajuci momenat da eksplodira.

Parali su stomake trudnica, potom vadili zivu djecu koju su poslije pekli u sporetima i tjerali majke da piju djecju KRV!!! X( X( X(- Muderris

SVE SMO ZABORAVILI...I ZGARISTA...I RAT. ZABORAVILI BORBU DOBRA PROTIV ZLA, BORBU PRAVDE PROTIV NEPRAVDE, BORBU TESKU I KRVAVU. ZABORAVITI NE SMIJEMO. PROKLET BIO KO ZABORAVI IZGLADNJELU NANU, OSAKACENOG BABU, ZAKLANO DIJETE, SILOVANU SESTRU! ;( ;( ;(
Allahu ti pomozi mudzahidima u Ceceniji, Allahu , ti pomozi mudzahidima u Afganistanu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Iraqu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Palestini, Allahu ti pomozi mudzahidima sirom svijeta ma gdje se nalazili, podari im pobdjedu na ovom i dzennet na buducem svijetu. Amin! ;( ;( ;(

 • »Talibul-ilm« je muško
 • »Talibul-ilm« je zabranjen
 • »Talibul-ilm« je autor ove teme

Postovi: 41

Datum registracije: 23.10.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

6

Nedjelja, 14. Novembar 2004

...nastavak...

Jedina granica kod ovog općeg pravila jeste šerijatsko pravilo koje zabranjuje prilazak ženi u analni otvor. Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Allah neće ni pogledati čovjeka koji ima odnos sa svojom ženom u analni otvor”. (En-Nesai i Ibn Hibban) U drugom hadisu rekao je: “Proklet je onaj ko ima odnos sa svojom ženom u analni otvor”. (Ebu Davud) Ovo je prljava i nastrana pojava, bukvalno oponašanje životinja. Ona je oprečna načelima vjere, morala i veoma štetna po zdravlje. U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: “S prijeda i otpozada samo da je u spolni organ”. (El-Buhari) " Prilazi svojoj ženi i s prijeda i sa zada, ali nikako u mjesto izvan rodnice i nemoj joj prilaziti u vrijeme menstruacije." (En-Nesai). Ibnul-Kajjim u svom djelu “Zadul-mea’d” kaže: “Pravo je žene da njen muž sa njom ima prirodne seksualne odnose. Čineći sodomiju on joj uskraćuje njeno pravo te propušta da zadovolji seksualnu požudu… Ona nije stvorena za taj prljavi akt. Zato svi oni koji izbjegavaju prirodni način i upuštaju se u neprirodne radnje zanemarju Allahovu mudrost i Njegov zakon.”


Da li postoji ikakav položaj u seksualnom odnosu koji je zabranjen u Islamu?
Ne. Što se tiče osnovnih pozicija u koitusu, nema nikakvih granica ili zabrana. Pod osnovnim pozicijama u koitusu misli se na položaje koji su poznati kao: muškarac sa gornje strane, žena sa gornje strane licem u lice, bočna pozicija licem u lice, pozicija u kojoj muškarac prilazi sa stražnje strane. U stvari, šerijat je ostavio mužu i ženi da istražuju i eksperimentišu kako im je volja. U ranom islamskom periodu, desio se jedan događaj koji je razjasnio ovo pitanje za sva vremena.

Stanovnici Medine, pod uticajem Jevreja, za vrijeme intimnog odnosa koristili su položaj “muškarac sa gornje strane, licem u lice,” dok su Mekanci voljeli da eksperimentišu sa raznim položajima. Nakon što su se muslimani iselili u Medinu, jedan Mekanac je oženio ženu iz Medine i želio je da sa njom ima intimni odnos na svoj sopstveni način. Žena je odbila i rekla da mogu imati odnos samo u jednom položaju. Slučaj je iznesen pred Poslanika s.a.v.s., pa je Allah objavio ajet koji glasi, “Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete” (El-Bekara, 223). To znači, u bilo kojem položaju (El-Mizan, str. 319).

Ipak, pokuđeno je imati odnos u stojećem položaju ili okrenut prema Kibli licem ili leđima. Preporučljivo je uzdržati se od akrobatskih pozicija koje predlažu neki seksolozi na Istoku i Zapadu, koji čak mogu da izazovu fizičke ozlijede. U svemu ovome osnovno je pravilo međusobno zadovoljstvo i fleksibilnost. Ako jedan od partnera ne voli neki određeni položaj, onda onaj drugi treba da se ravna prema njegovim osjećanjima.
Postoje osobe sa jako izraženom seksualnošću koji mogu za istu noć nekoliko puta ponoviti odnos. To im predstavlja posebno zadovoljstvo. Islam nema ništa protiv takvog odnosa dokle god on čini zadovoljstvo bračnim drugovima i ni jednom od njih ne predstavlja teškoću. Jedino što se preporučuje u takvim situacijama jeste uzimanje abdesta ili kupanje kako bi čovjek bio raspoloženiji za novi odnos. Poslanik a.s. kaže: “Kada neko od vas priđe svojoj ženi pa želi da to ponovi, neka uzme abdest između dva odnosa, bit će raspoloženiji za ponovni odnos.” (Muslim i Ebu Davud)
U drugom hadisu se kaže da je Poslanik s.a.v.s. jednog dana obilazio svoje žene i kod svake se kupao. Ashab Ebu Rafi’ ga je upitao: “Allahov Poslaniče, zašto to ne uradiš sa jednim kupanjem?” Odgovorio mu je: “Ovako je bolje, prijatnije i čistije.”

Broj seksualnih odnosa nije ograničen. On se vraća svakoj osobi, njegovoj fizičkoj i psihičkoj snazi kao i potrebi. Ali, ipak, ni u čemu ne treba pretjerivati pa ni u ovome.
Vrijeme obavljanja spolnog odnosa nije precizirano što znači da se može obaviti u svako doba dana i noći ako to odgovara supružnicima. I žena i muž trebaju da paze na vrijeme kada inače imaju posebnu želju za spolnim odnosom i da u tom vremenu budu spremni za svog partnera. Zbog toga se ženi preporučuje da ne odbija muža kada zatraži da ima odnos i prijeti joj se prokletstvom meleka. (Buhari i Muslim) Isto tako joj se preporučuje da ne posti nafilu kada je muž kod kuće, osim sa njegovim dopuštenjem. (Buhari) U pogledu ovoga treba napomenuti da ni muž ne treba da odbija ženu ukoliko ona ima potrebu za spolnim odnosom, kao i da mora imati obzira prema njenom psihičkom stanju i bolesti. U tim momentima treba da izbjegava da je zove u postelju kako ne bi osjetila odvratnost prema odnosu. Ona će iz poslušnosti prema suprugu i zbog prijetnje prokletstvom pristati na odnos, ali ga neće voljeti. Ni jedan muž nije zadovoljan da njegov spolni odnos liči više “silovanju” nego milovanju. Zbog toga se preporučuje predigra iz koje će se izroditi obostrana želja za odnosom.

Prema hadisu Poslanika s.a.v.s. zadovoljstvo treba da bude obostrano. Komentarišući hadis čuveni Gazalija u svom djelu «El-Ihja» rekao je: 'Kada muškarac doživi orgazam, treba sačekati da i njegova žena također doživi orgazam, jer njen orgazam može doći mnogo sporije. Ako je on uzbudi i probudi njenu želju a onda je napusti, to će je povrijediti i svaka razlika u njihovim orgazmima će zasigurno proizvesti osjećaj udaljenosti. Istovremeni orgazam bi za nju bio najugodniji, posebno zato što će njen muž biti zaokupljen svojim orgazmom i ona neće biti opterećena svojom stidljivošću.» (El-Ihja, 2/46)

Žena ima pravo na seksualno zadovoljstvo kao i muškarac i u tome nema nikakve razlike. Poslanik s.a.v.s. preporučuje da se ne prekida intimni odnos dok i žena ne doživi erekciju. Muž, radi kontinuiteta dobrog spolnog odnosa prve bračne noći, mora voditi računa da i žena osjeti zadovoljstvo spolnim odnosom.

Često puta naši sugrađani postavljaju pitanje o obaveznosti kupanja nakon spolnog odnosa, tj. da li su dužni odmah se okupati prije nego zaspu ili mogu odgoditi kupanje do sabaha. Po ovom pitanju i sami ashabi su bili u nedoumici. Abdullah b. Kajs upitao je Aišu r.a.: “Šta je radio Allahov Poslanik s.a.v.s. dok je bivao džunup, da li se kupao prije spavanja ili bi zaspao prije nego bi se okupao?” Ona je odgovorila: “Radio je i jedno i drugo. Nekada bi se okupao pa zaspao a nekada uzeo abdest pa zaspao.” Na to je Abdullah rekao: “Hvala Allahu Koji je dao mogućnost izbora.” (Muslim)


Naravno da je kupanje bolje, jer ne zna čovjek šta se sve može desiti u toku noći. Posebno je u zimskim noćima preporučljivo okupati se odmah nakon odnosa, kako se ne bi čovjek rashlađivao i ne daj Bože prehladio. Ali ako se i ne okupa ne smeta da zaspi pa da to učini kada se probudi.
Ako supružnicima predstavlja zadovoljstvo zajedničko kupanje u istom kupatilu, oni to mogu učiniti bez ikakve šeriatske zapreke. Pri tome im se dozvoljava da jedno drugo kupaju ili da pomažu pri kupanju. Aiša r.a. je rekla: "Kupala sam se sa Poslanikom a.s. iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: Ostavi i za mene, ostavi i meni! Bili smo obadvoje džunupi." (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se zaključuje da je dozvoljeno bračnom partneru da gleda u stidno mjesto svoga partnera.

Islam je savrsena vjera, sto znaci da ima odgovore na sva pitanja. U protivnom, da nema odgovore na pitanja koja tiste narod, na sceni bismo imali jos jedno krscanstvo ili Judaizam. Kada se radi o seksualnom zadovoljavanju u zdravom i legalnom braku, islam je protiv bilo kog vida njegova sputavanja. Brakovi pucaju ili su na ivici propasti i zbog toga sto jedan ili obadva bracna druga ne mogu naci seksualno zadovoljstvo kod svog partnera. Mnogi bracni partneri nisu svjesni da je upravo seksualni zivot stub braka i ako on ne funkcionise normalno, partneri ce traziti zadovoljstvo na pogresnom mjestu. To je razlog velikog procenta bracne nevjere. Muz na drugom mjestu trazi ono sto ne moze naci kod svoje supruge i obrnuto. Sve je to zbog toga sto supruga ili suprug nisu kadri da jedno drugom pruze smiraj o kome Kur'an govori. Seksualni faktor igra izuzetno vaznu ulogu u brakovima te je nepisano pravilo da je kuca u kojoj suprug i supruga ustaju zadovoljni iz postelje izvor smijeha i harmonije. Isto je i kada odlaze u postelju.Naime, kada se radi o legalnom seksualnom odnosu u njemu je sve dozvoljeno osim ono sto je Seriat zabranio. Zabranjen je neprirodan prilaz zeni sa ledja tj.u analni otvor. Zabranio ga je Poslanik, s.a.v.s. " Prilazi svojoj zeni i s prijeda i sa zada, ali nikako u mjesto izvan rodnice i nemoj joj prilaziti u vrijeme menstruacije." (En-Nesai).

U drugom hadisu je rekao: "Ko pridje zeni u mjesto mimo rodnice, Allah ga na Sudnjem danu nece ni pogledati". (Ebu Davud).

Analogno tome, sve poze seksualnog odnosa kao i sve predigre koje se cine u svrhu zadovoljavanja seksualnog nagona su dozvoljene osim prilaska zeni u cmar. Takav cin je ostro osudjen i za njeg slijedi ahiretska kazna, kao sto se to vidi iz gornjeg hadisa.

Nastavice se inshallah...
Sve vrste pojedinacnih neprijateljstava covjeka bilo kad ce se pretvoriti u prijateljstvo i ljubav, osim neprijateljstva koje nastane iz zavidnosti (haseda). Ne mogu ga oprati sve vode, ni ublaziti sve ljubavi svijeta. On uvijek ostaje crna tacka, cekajuci momenat da eksplodira.

Parali su stomake trudnica, potom vadili zivu djecu koju su poslije pekli u sporetima i tjerali majke da piju djecju KRV!!! X( X( X(- Muderris

SVE SMO ZABORAVILI...I ZGARISTA...I RAT. ZABORAVILI BORBU DOBRA PROTIV ZLA, BORBU PRAVDE PROTIV NEPRAVDE, BORBU TESKU I KRVAVU. ZABORAVITI NE SMIJEMO. PROKLET BIO KO ZABORAVI IZGLADNJELU NANU, OSAKACENOG BABU, ZAKLANO DIJETE, SILOVANU SESTRU! ;( ;( ;(
Allahu ti pomozi mudzahidima u Ceceniji, Allahu , ti pomozi mudzahidima u Afganistanu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Iraqu, Allahu, ti pomozi mudzahidima u Palestini, Allahu ti pomozi mudzahidima sirom svijeta ma gdje se nalazili, podari im pobdjedu na ovom i dzennet na buducem svijetu. Amin! ;( ;( ;(

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

7

Subota, 27. Novembar 2004

nastavak

Uzviseni je Allah rekao: "Vase zene su njive vase. Vi svojim njivama prilazite kako hocete." (El-Bekara, 223)

Zbog cega su usporedjene sa njivama?
U njive se sije. Zenina rodnica je mjesto sijanja sjemena iz kojeg se zacne i razvije dijete. Kada Allah kaze da prilazimo svojim zenama kako hocemo, to znaci da se dozvoljavaju sve poze i nacini koji ce postici svrhu, odnosno cilj tj. dostavljanje sjemena u rodnicu. A sve sto sluzi kompletnijem i boljem intimnom halal odnosu sa svojom suprugom (poput gledanja u stidno mjesto, doticanje spolnog organa i sl.) je takodjer dozvoljeno, jer ne postoji tekst ni u Kur'anu niti u Sunnetu kojim se to zabranjuje. Poslanik s.a.v.s. kaze da sve ono sto nije spomenuto u kontekstu zabrane jeste milost Allaha prema svojim robovima.

Poslanik a.s. je u jednom hadisu preporucio i predigru kao uvod u spolni akt. U drugom je rekao da muskarci ne zavrsavaju spolni odnos dok se i zena ne zadovolji. Oni obadvoje imaju jednako pravo na spolno uzivanje. U trecem hadisu se spominje da je Aisa r.a. rekla kako su se ona i Poslanik (s.a.v.s.) zajedno i u istoj posudi kupali. Zasto izbjegavati stvari koje je islam dozvolio? Mozda upravo zbog ovakvog shvatanja intimnog zivota i nenalaska seksualnog zadovoljenja mnogi muskarci traze slasti u putevima bluda ili samozadovoljavanjima ili pak, u pornografiji.
Spolni odnos sa ljubavlju izaziva uzitak i to je onaj odnos za koji ce i muzi zna biti nagradjeni.

Pri tome trebamo napomenuti jednu stvar veoma bitnu za nas muslimane. Naici cemo na ljude koji govore da je u seksu zabranjeno sve osim grubog prilaska zeni sprijeda i to cak i ne gledajuci u njeno stidno mjesto.
Zena nije predmet prema kome se grubo treba odnositi. Ona je osjecajno i blago bice kojoj treba i prilaziti tako. Stvorena je od krivog rebra kako kaze Poslanik s.a.v.s. ko pokusa da ga ispravi slomit ce ga. Sto znaci da je upravo u njenoj krivoci sva njena pozitivnost. Samo savijena rebra cuvaju unutrasnje organe covjeka. Ravna rebra bi vec znacila deformaciju. Kako god rebra cuvaju unutrasnje organe od vanjskih uticaja, tako isto i zena cuva porodicu od vanjskih uticaja.

Pitanje

"Ako muz (ili supruga) ne moze da ima spolni odnos kakav je islamski propis:
a) Ako je smetnja trajna
b) Ako je smetnja privremena (bolest ili djelovanje dzina)
c) Ako supruznici ne znaju koji je od gornja dva navedena slucaja."

ODGOVOR

Neka je slava i hvala Uzvi{enom Allahu koji je objavio slijede}e ajete:
"Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara sta hoce! On poklanja
zensku djecu kome hoce, a kome hoce - musku, ili im daje i musku i zensku, a koga hoce, ucini bez poroda; On zaista sve zna i moze". (Sura, 49,50)

Cesto puta se desava da supruznici imaju seksualnih problema u braku. Nekada uzrok nemogucnosti spolnog odnosa bude muz, nekada supruga, ali je nerijetko razlog vanjske prirode. Uticaj sihra ili djelovanje dzina takodjer, ometa uredan seksualni zivot.

a) Smetnja moze biti trajna, a moze se ustanoviti da li je trajna ili ne
samo putem detaljnog ljekarskog pregleda. Ukoliko je trajna smetnja
zastupljena kod obadva supruznika, oni odlucuju o tome hoce li nastaviti
bracni zivot ili ne. S obzirom na to da su obadvoje na neki nacin osteceni,
preporucljivo je da ostanu u braku. Ukoliko je muz trajno seksualno nemocan, zena ima pravo traziti razvod braka. Ukoliko je muskarac zdrav a supruga bolesna, on moze jos jednaput da se ozeni, a moze i da se razvede od prve zene. Medjutim, bilo bi pozeljno da se gleda na posljedice zadnjeg cina i ukoliko se procijeni da bi pustanje takve zene proizvelo vise stete nego li koristi, bolje je da je ostavi u braku a da pored nje ozeni jos jednu zenu sto mu je svakako dozvoljeno.

b) Ako je smetnja privremenog karaktera, bilo o kojem supruzniku da se radi, oni su duzni da se lijece. Svakoj bolesti Allah je dao lijek osim smrti i starosti. Musliman ne smije dozvoliti da ga bolest ubija ukoliko za nju
postoji lijek. Spolna nemoc je vrlo cesta kao posljedica dzinskog
djelovanja, narocito kod nas u Bosni. I za to postoji lijek samo ga treba
traziti na pravom mjestu i to kod Allahovih iskrenih robova koji Kur'anom i
propisanim poslanickim dovama lijece, a ne kod sihribaza koji putem dzina i carolija dugorocno ubijaju ljude. Veliki je grijeh napraviti sihr kako muz
ne bi mogao spavati sa svojom suprugom, ali je isto tako veliki grijeh
lijeciti takvu bolest kod sihirbaza.

c) Ako pak, supruznici ne znaju koji bi mogao biti uzrok njihove seksualne
nemoci, duzni su se potruditi pa uzroke ispitati. Allah je propisao brak i
omogucio Ademovom potomstvu da na putu kontinuiteta ljudskog roda tjelesno uzivaju. Gazali je rekao da je seksualni nagon najsladja strast covjeku. [to znaci da je musliman ne moze sputavati kako to zagovaraju monasi vec u tijelu svoje zene treba naci smiraj isto kao i ona u njegovu tijelu. Ukoliko seksualni zivot ne funkcionise kako treba, rodit ce se brojni drugi problemi koji znaju kulminirati cak i razvodom braka. U svakom slucaju ne smije se poduzimati ni jedan kontraproduktivan potez dokle god se ne ispitaju uzroci seksualne nemoci.

Međutim, pitanje seksualnog zadovoljenja je relativno. Kod nekih osoba ima jedno značenje a kod drugih sasvim drugo. Zbog toga bi bilo dobro prije odgovora na ovo pitanje da se znalo na osnovu čega ste zaključili da vas muž ne može seksualno zadovoljiti? Dakle, da li se radi o privremenoj ili potpunoj impotenciji? Ukoliko se radi o privremenoj impotenciji u tom slučaju treba tražiti uzroke slabosti koje treba liječiti. Ako je moguće izlječenje, nema razloga za traženje razvoda. Ukoliko se radi o trajnoj impotenciji za koju nema lijeka, žena ima pravo da traži razvod braka isto kao i u slučaju sterilnosti. Dakle u slučaju da žena ne može podnijeti seksualno nezadovoljstvo i ne može izdržati, tada joj je dozvoljeno tražiti razvod braka kako bi bila slobodna za drugoga ko bi je htio oženiti. Ali se mora imati na umu da žena ne smije tražiti razvod bez nužde. Međutim, treba paziti da se granice ne pređu, pa da se zbog malog nezadovoljstva pristupa jednom ovako ozbiljnom problemu. Ne treba zaboraviti da je razvod braka Allahu najmrže dozvoljeno djelo. Mislim da se svakako trebaju ispitati uzroci takvog stanja. Nekada žena zna umišljati da je čovjek ne može zadovoljiti. Nekada žena ne podnosi svoga muža i zbog toga misli da je on lično ne može zadovoljiti. Nekada može postojati drugi problem koji se treba riješiti da bi funkcionisao seksualni život. Možda ovaj vaš problem ima drugu pozadinu. Možda bi bilo dobro da se ode kod nekoga ko bi dobro ispitao vaš problem sa psihološkog aspekta. Nakon svega ovoga ćete donijeti odluku.
Nemojte zaboraviti da se vi ne možete razvesti od svoga muža kada vi hoćete, već ako želite ići ispravnim putem, u tom slučaju ćete tražiti sporazumni razvod braka od svoga muža ukoliko za to zaista postoje razlozi. O njemu smo na početku odgovora nešto rekli.

Pristojnost i privatnost

Postojalo je vrijeme kada ljude nije trebalo podsjecati na neke osnovne moralne i eticke vrijednosti, ali mi danas zivimo u vremenu u kojem se moralne vrijednosti mijenjaju poput istrosenih automobilskih guma. Jedna od tih vrijednosti je i pristojno oblacenje kod kuce i privatnost za vrijeme intimnog odnosa izmedju muza i zene. Neki ljudi na Zapadu (naravno, u manjini) koji misle da je u redu, pa cak i zdravo, biti obnazen u prisustvu djece! Na kolektivnoj osnovi, oni takodje organizuju nudisticke kampove. Zasto? Zato da njihova djeca ne bi imala negativno misljenje o sopstvenoj seksualnosti. Takvi roditelji takodjer misle da nema nista lose u seksualnom odnosu pred ocima njihove djece. Ovakvo ponasanje je primjer ekstremne reakcije na strogi hriscanski moral. Da bi zastitili svoju djecu od povezivanja seksa sa zlom, neki od tih roditelja idu do te granice da se cak potpuno otvaraju pred svojom djecom!
Takvo ponasanje ne osudjuju samo oni koji se jos pokoravaju religioznim moralnim sistemima, nego i oni koji poznaju djecju psihologiju. Jedan seksualni vodic koji citaju milioni zapadnjaka kaze: “Nikada nemojte ukljucivati djecu u seksualne aktivnosti odraslih: militantni i egzibicionisticki liberali koji pokusavaju da naviknu djecu na prirodnost seksa dozvoljavajuci im pristup u sopstveni seksualni zivot, cine najvjerovatnije isto toliko stete koliko je to ucinila i prohibitivna generacija sa svojim stavom seks je prljav.”

Postoje mnogi hadisi u kojima su Poslanik s.a.v.s. i imami naglasili da, kada se upustamo u intimne odnose, moramo se osigurati da nas nikakvo dijete (ili bilo koja druga osoba) ne vidi ili cuje. Ebu Besîr citira rijeci imama Dzafera es-Sadika, “Nemojte se upustati u intimne odnose sa svojom suprugom dok vas dijete moze vidjeti. Poslanik s.a.v. je veoma ostro osudjivao ovo (ponasanje)” (53). Ako dijete vidi ili cuje svoje roditelje prilikom intimnog odnosa, ono moze pretrpjeti sok kao psiholosko iskustvo. To takodjer moze prouzrokovati probleme u njegovom kasnijem zivotu. Vodic koji smo maloprije spomenuli navodi, “Mnoga mlada djeca su bioloski programirana da protumace prizor ili zvuk intimnog odnosa odraslih kao dokaz nasilnog ponasanja (toga su svjesni ranije nego sto mislite, zbog toga nemojte drzati bebe u spavacoj sobi), a svijest o ocevim i majcinim seksualnim odnosima je u svakom pogledu previse ozbiljna stvar da bi se sa njom poigravalo.”

Islam je postavio jasna pravila o privatnosti odraslih. O djeci koja jos nisu usla u pubertet, Kuran kaze: “O vjernici, neka od vas u tri slucaja zatraze dopustenje da vam udju oni koji su u posjedu vasem i oni koji jos nisu spolno zreli: prije jutarnje molitve i kada u podne odlozite odjecu svoju, i poslije obavljanja nocne molitve. To su tri doba kada niste obuceni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objasnjava propise! A Allah sve zna i mudar je” (24:58).

A sto se tice djece koja su usla u pubertet, Kuran kaze: “A kada djeca vasa dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traze dopustenje za ulazak, kao sto su trazili za dopustenje oni stariji od njih; tako vam Allah objasnjava propise Svoje! A Allah sve zna i mudar je” (24:59).
Ova dva ajeta daju nam sljedeca pravila o privatnosti unutar i izvan porodicnih krugova:

• Postoje tri vremena u toku dana - noc, rano jutro i poslije podne - koja se smatraju kao trenuci privatnosti.

• Mladja djeca se moraju nauciti da za vrijeme trenutaka privatnosti ne mogu da udju u spavacu sobu svojih roditelja ili odraslih prije nego sto ih upitaju za dozvolu. Ocigledno, kada kazemo “mladja djeca” ne mislimo na dojencad; to se odnosi na djecu koja mogu razumjeti sta je dobro a sta je lose. Rekao bih da se to odnosi na djecu koja imaju pet godina ili vise. Roditelji treba da postepeno usade ovo pravilo svojoj mladjoj djeci.

• U drugim trenucima, djeca mogu ulaziti i izlaziti iz spavace sobe svojih roditelja bez trazenja njihove dozvole. To znaci da roditelji treba da budu pristojno obuceni u tim preostalim trenucima.

• Sto se tice odrasle djece, Kuran jasno kaze da oni smiju uci u spavacu sobu svojih roditelja ili ostalih odraslih osoba samo nakon sto upitaju za dozvolu.

Hfz. mr. Senaid Zajimovic
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

8

Ponedjeljak, 29. Novembar 2004

ODNOS SUPRUŽNIKA JEDNOG PREMA DRUGOM

Islam je precizno regulirao odnose supružnika u braku. U ovom broju aktualiziramo pitanje dužnosti žene spram muža i muža spram žene.

Allah Plemeniti je svaki detalj ljudskog života propisao da bude u skladu s Njegovim zakonima. Znajući prirodu čovjeka, jer ga je On i stvorio, On je odredio i pravila koja omogućuju da čovjek čuva i očuva tu svoju prirodu. S obzirom da je brak institucija koja čuva porodicu, islam joj pridaje poseban značaj. Otuda, Allah Plemeniti u brojnim ajetima i preko Svog Poslanika, s.a.v.s, određuje jasne smjernice kako da čovjek postupi u tom segmentu življenja, kako bi očuvao brak, ojačao porodicu i tako ozdravio društvo u cjelini.
Iz sljedećih redaka vidi se da je islam uspostavio konkretna pravila u domenu međusobnog poštivanja supružnika. Supružnici dužni su živjeti shodno tim pravilima i, na taj način, očuvati zdravu i vitalnu porodicu, koja je preduvjet zdravog i vitalnog društva.

Kultura ponašanja muža prema ženi: lijep odnos prema ženi
Muž je dužan prema ženi sljedeće:
Muž se treba truditi da izgradi lijep odnos prema svojoj supruzi, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u više predaja to isticao. Tako u predaji Ebu Hurejre, r.a, Poslanik islama, s.a.v.s, potcrtava: Najpotpuniji vjernik je onaj koji ima lijepo ponašanje, a najbolji među vama su oni koji se najljepše ponašaju prema svojim suprugama!
U Ibn Madžinoj zbirci spominju se dvije predaje sličnoga sadržaja. U Ibn 'Abbasovoj predaji, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama! . U predaji 'Abdullaha b. 'Amra b. el-'Asa, r.a, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama!
Na oprosnom hadžu Allahov Poslanik, s.a.v.s, je oporučio muslimanima u predaji 'Amra b. el-Ahvesa, r.a: I lijepo sa ženama postupajte!

Razumijevati njihove potrebe i aspiracije
Muž je dužan da razumije ženu i njene potrebe, stremljenja i aspiracije. Za to najbolju potvrdu nalazimo u praksi Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Naime, Aiša, r.a, prenosi da se udala za Vjerovjesnika, s.a.v.s, izuzetno mlada i da se voljela igrati s lutkama i drugaricama, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, tražio njene drugarice i podsticao ih da joj dolaze i da se igraju sa njom.
Slična je predaja Aiše, r.a, kada je gledala u džamiji igru Abesinaca s kopljima, pa joj to Vjerovjesnik, s.a.v.s, nije zabranio.
Aiša, r.a, tvrdi da se Poslanik, s.a.v.s, takmičio s njom u trčanju. Nekada je ona pobjeđivala a nekada on.
Igra i zabava sa ženom ubraja se u hobije koji su šerijatom preporučeni. Tako Džabir b. Abdullah, r.a, prenosi predaju u kojoj se kaže da će čovjek biti nagrađen samo za neke vrste hobija. Među njima se ubraja igranje i zabava sa svojom suprugom, dresiranje konja i podučavanje plivanju.
Pomagati ženi u poslu
Muž će pomagati ženi u brojnim poslovima u kući, kada to ona ne može sama stići. El-Esved je upitao Aišu, r.a: Šta je Poslanik, s.a.v.s, radio u kući? Ona je odgovorila: Pomagao bi porodici, a kada bi začuo ezan, izašao bi.
'Urve prenosi da je pitao Aišu, r.a, o tome šta je Allahov Poslanik, s.a.v.s, radio u kući, pa mu je odgovorila: Krpio bi svoje papuče i odjeću.
Na pitanje, šta je Poslanik, s.a.v.s, radio u kući, Aiša, r.a, je jednom prilikom odgovorila: Bio je čovjek kao i ostali ljudi: krpio je svoju odjeću, muzao svoju ovcu i sam sebe služio!
Dakle, neće biti papučar onaj koji pomogne ženi u kućnim poslovima, kada ona to nije sama u stanju učiniti, već će to biti lijep gest muža koji može samo učvrstiti ljubav među supružnicima, kao što je to radio Allahov Poslanik, s.a.v.s.


Osiguravati opskrbu
Muž je dužan, po islamskim propisima, izdržavati ženu i naći načina da opskrbi porodicu. Žena, čak ako i ima sredstva, nije ih dužna trošiti na osiguravanje potreba za porodicu. Otuda, muškarac u nasljedstvo i dobiva dva puta više, kako bi bio za to sposoban. On je zadužen za poslove van kuće kako bi sve to realizirao.
Koliko je oskrbljivanje porodice podsticano Poslanikovom, s.a.v.s, riječju, najbolje će ilustrirati hadis, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a: Najveća nagrada za novac koji potrošiš na Allahovom putu, za oslobađanje robova, pomaganje siromaha i opskrbu svoje porodice je onaj koji potrošiš za svoju porodicu.
U hadisu Ebu Mes'uda el-Bedrija, r.a, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Kada čovjek utroši novac za izdržavanje svoje porodice, težeći time Allahovom zadovoljstvu, piše mu se kao da je podijelio sadaku! ž
U predaji Sa'da b. ebi Vekkasa, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, ističe: Za svaki dinar koji potrošiš, želeći Allahovo zadovoljstvo, bićeš, uistinu, nagrađen od Allaha, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svojoj ženi!
Muž treba posebno voditi računa da ono što priskrbi ženi, odnosno porodici, bude na halal način zarađeno. Žene iz prve generacije muslimana podsticale su svoje muževe na halal zaradu, govoreći: Čuvaj se haram zarade, jer mi možemo trpiti i glad i žeđ, ali ne možemo trpiti vatru!

Biti pravedan prema ženama
Muž mora biti pravedan prema svojoj supruzi. Naročito ako muškarac ima više žena. Otuda suprug, znajući za osjetljivost supruge, mora itekako paziti da ispuni ono za što je zadužen. Tako će voditi računa da opskrbi svaku suprugu, da vodi računa o njihovoj ishrani, odijevanju i slično i da u tom pogledu ne pravi nikakvu razliku među njima.
Takođe, on mora voditi računa o redoslijedu boravka kod svake od svojih supruga. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, kako navodi Aiša, r.a, u jednom autentičnom hadisu, odlazio sljedećoj supruzi nakon klanjanja ikindije-namaza.
Ukoliko bi muž bio nepravedan i zapostavio neku od svojih supruga, suočio bi se s neželjenim posljedicama na Sudnjem danu, kako prijeti Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Koji čovjek imadne dvije žene, a ne bude na isti način postupao prema objema, doći će na Sudnji dan s jednom stranom koja će mu biti iskrivljena!

Kod djevice će boraviti sedam a kod udavane tri dana
Ukoliko čovjek oženi djevicu, a bude imao više žena, onda će kod nje provesti sedam dana, a onda će ići redoslijedom kako slijedi kod ostalih žena. Međutim, ako oženi udavanu ženu, kod nje provesti tri dana, a onda nastaviti obilaziti ostale žene prema ustaljenom redoslijedu. To se temelji na predaji Enesa b. Malika, r.a, koju prenosi od Vjerovjenika, s.a.v.s.
Ummu Selema, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, proveo kod nje tri dana, kad se njome oženio, nakon što je ostala udovica.

Veća ljubav prema nekim ženama
Čovjek koji živi u poligamnom braku treba biti pravedan u onome što je njemu dostupno, poput ravnomjernog boravka kod svojih supruga, nezanemarivanja nijedne od njih i identičnog odnosa spram njih kada je u pitanju odijevanje, ishrana i sl. Međutim, kada je u pitanju ljubav prema njima, to već nije u nadležnosti čovjeka, jer Allah usađuje ljubav u srce čovjeka, kao što je Poslanik islama, s.a.v.s, izgovarao, kako prenosi Aiša, r.a, nakon što bi pravedno postupio prema svim ženama: Allahu moj, ovo je moja podjela u onome što je u mojoj moći, pa me nemoj opterećivati za ono što je u Tvojoj a ne mojoj moći! Ovdje se misli na ljubav koja se u srcu osjeti prema nekoj od žena.
Allah Plemeniti to jasno potcrtava u Kur'anu: Vi ne možete biti pravedni prema ženama svojim ma koliko to željeli!
Otuda se zna da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, posebnu ljubav gajio prema Aiši, r.a. To su sve ostale žene primijetile i priznavale, a znale su da je on najpravedniji prema njima. Tako su nekada, znajući za veću ljubav Poslanika, s.a.v.s, prema Aiši, r.a, pojedine Poslanikove, s.a.v.s, supruge svoj redoslijed prepuštale Aiši, r.a.

„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

iMan-a

Profesionalac

(10)

 • »iMan-a« je žensko

Postovi: 692

Datum registracije: 11.11.2004

Lokacija: NL

 • Poruku poslati

9

Utorak, 18. Januar 2005

Nešto tražih po internetu i naiđoh na ovo... Simpatično pitanje...


JE LI GRIJEH BITI ZALJUBLJEN?
Tarik Lazovic
(Saff)Samo u braku

Zaljubljenost ili ljubav čovjeka i žene prihvatljiva je samo onda kada ona ima mogućnost i realne uslove da bude na moralan i legitiman način iskazana i ispoljena i sa jedne i sa druge strane. Dakle, samo onda kada zaljubljeni imaju mogućnost da svoj emocionalni naboj koji je bezuvjetno povezan sa tjelesnom privlačnošću ispolje u vezi, koja podrazumjeva međusobna prava i obaveze, koja se kod nas popularno naziva- brak.

Nema sumnje da je čovjek manje-više nesposoban da sam kontroliše svoje emocije, a pogotovo kada je ovo u pitanju, i stoga je Šerijat propisao društvene i moralne norme (obaranje pogleda, pokrivanje žene, zabrana druženja muškaraca i žena...itd) koje omogućuju i olakšavaju čovjeku i ženi da spriječe neprirodno i nekontrolisano rasplamsavanje emocija, koje bi mogle dovesti do postupaka koji bi štetili samim pojedincima, a i društvu uopće. Kada bi uzeli kao primjer društvo koje bi primjenjivalo ove norme u potpunosti, onda, unutar tog društva pojedninac faktički ne bi ni imao mogućnost da se zaljubi prije nego bi imao realne uslove da odmah ili u bliskoj budućnosti tu svoju ljubav u svoj svojoj ljepoti i snazi ispolji i iskaže.

Pored ovih opće društvenih usmjerenja, zaljubljenost, kao emocija, i unutar samog čovjeka ima određene prirodne granice. Ona nikako ne smije preći iz čovjeku prirođenog osječaja ljubavi, naklonosti, privrženosti u osjećaj zanesenosti i zaluđenosti, koja odvodi čovjeka iz realnosti u idealiziranje i pretjerivanje. Takve ljubavi nikada nisu izraz stvarne emocionalne snage nego upravo izraz slabosti da se odupre maštanju, zamišljanju, idealiziranju i bježanju od stvarnosti.
"Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca."

Utopljena u Casi

Zlatna sredina

(10)

 • »Utopljena u Casi« je žensko

Postovi: 242

Datum registracije: 01.05.2004

 • Poruku poslati

10

Srijeda, 19. Januar 2005

Playboy na sherijatski nachin? :D

Ma mozete izbrisati ovo shto napisah, ali ne mogoh da se ne nasmijem.... odvalim od smijeha je prikladnije :D
Tu sam…tu sam gdje jesam. Takva kakva jesam. Moje meso. Moja krv. Moj glas. I, tudja presuda – na život. .

iMan-a

Profesionalac

(10)

 • »iMan-a« je žensko

Postovi: 692

Datum registracije: 11.11.2004

Lokacija: NL

 • Poruku poslati

11

Srijeda, 19. Januar 2005

Citat: Utopljena u Casi:

Citirano

Ma mozete izbrisati ovo shto napisah, ali ne mogoh da se ne nasmijem.... odvalim od smijeha je prikladnije

Citirano

Playboy na sherijatski nachin?Iskreno, Ja te nerazumijem. Izgleda da smo obije različito razumjele ovo gore...
"Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca."

Utopljena u Casi

Zlatna sredina

(10)

 • »Utopljena u Casi« je žensko

Postovi: 242

Datum registracije: 01.05.2004

 • Poruku poslati

12

Četvrtak, 20. Januar 2005

Ma nema veze, nastavite, Allaha mi je pravo simpatichno ;) pouchno 0 poena :)
Tu sam…tu sam gdje jesam. Takva kakva jesam. Moje meso. Moja krv. Moj glas. I, tudja presuda – na život. .

iMan-a

Profesionalac

(10)

 • »iMan-a« je žensko

Postovi: 692

Datum registracije: 11.11.2004

Lokacija: NL

 • Poruku poslati

13

Četvrtak, 20. Januar 2005

Iskreno, samo mi je naslov bio simpatičan ovo ostalo uopšte ne razumijem...
"Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca."

14

Četvrtak, 20. Januar 2005

A fakat mislim da forum nije prezvakao gluplju temu... Ne zbog naslova vec zbog sadrzine.. Sto rece imana naslov i ok.. ocekivao ja nesto o sklapanju braka, i sahi Islamskim obicajima vezanim za to.. a ono.. bas sto rece utopljena... i plus sahi smijesno.. ada smijesno.. smijesno smijesno..
mogu ja da se potpisem i bolje...

orange

Učenik

(10)

 • »orange« je žensko

Postovi: 173

Datum registracije: 19.01.2005

Lokacija: Sarajevo

 • Poruku poslati

15

Subota, 22. Januar 2005

Citirano

Orginalno od Utopljena u Casi
pouchno 0 poena :)


iskreno, cudi me da ovakav komentar dolazi od tebe... zasto nije poucno?! ja mislim bas suprotno, posmatrajuci puno primjera iz blize i dalje okoline, cvrsto vjerujem da bi mnogi "friski" islamski brakovi potrajali duze od dva mjeseca da su se neke stvari gore recene, procitale i postovale...pogotovo od strane brace.

uostalom, ne razumijem zbog cega su vam tako smijesne teme vezane za seks?
...Najgore je biti stranac u svome plemenu...

16

Nedjelja, 23. Januar 2005

Orange, da ti bez ponavljanja (tvojeg) pitanja dam ovakav odgovor: tema je glupa jer se svodi na pisanju o stvarima koje veze nemaju sa onim prefixom koji stoji u nazivu.. pa ni sa brakom.. tema je mogla da glasi: prva bracna noc.. ili pak sexualna iskustva u prvoj bracnoj noci... ili pak romantika u braku.. ili samo brak.. E sad.. o svakoj stvari mozemo pricati na sto nacina kao sto je mozemo raditi na sto nacina.. uvijek je samo jedan ispravan. Dobar broj ce se sloziti da je taj ispravan nacin onaj kojem nas religija uci. Skup stvari koje mozemo ispravno raditi nema ogranicenja te ga mozemo posmatrati iz raznih uglova. Mogao je frajer slobodno nazvati i temu Islamski odlazak u prodavnicu, Islamsko jutarnje budjenje, Islamsko razgovaranje... ali ja mislim da su ti prefixi suvisnji, sve dok se ne radi o nekim 'ritualima' koji jasno razgranicavaju obavljanje tih stvari od bilo kakvog obavljanja istih.. Islamski brak se mogao staviti u okvire sklapanja braka i eventualno prici o braku kao instituciji, tj njegovom znacaju, onako kako nas tome nasa vjera uci, ali prica o sexualnim iskustvima u braku i NAGLASAVANJEM DA SE TO NE RAZLIKUJE OD ONOG STO SVI MI ZELIMO I HOCEMO je sasvim apsurdna kad stoji sa tim prefixom koji tako plijeni i paznju privlaci kad se naslovi tema prelistavaju...

Ma haj bjaziiii... sve je to suvise bzze i za objasnjavanje.. kom se cita neka cita... ja se izvinjavam.. a meni em smijesno e glupo, i sto rece utopljena 0 pouchno..
mogu ja da se potpisem i bolje...

Utopljena u Casi

Zlatna sredina

(10)

 • »Utopljena u Casi« je žensko

Postovi: 242

Datum registracije: 01.05.2004

 • Poruku poslati

17

Ponedjeljak, 24. Januar 2005

Ja dok ima fingersa nechu ni pisati, on svakako zna shta hochu rechi :)
Tu sam…tu sam gdje jesam. Takva kakva jesam. Moje meso. Moja krv. Moj glas. I, tudja presuda – na život. .

Social bookmarks