Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

Administrator

Urednik foruma

(121)

 • »Administrator« je muško
 • »Administrator« je autor ove teme

Postovi: 2.598

Datum registracije: 21.07.2002

Lokacija: Frankfurt

 • Poruku poslati

1

Ponedjeljak, 28. August 2006

Tema podeljena

Ova tema je napravljena dana: 28.08.2006 deljenjem teme: "Napad na regionalnu televiziju".

Sandokan

Profesionalac

(10)

 • »Sandokan« je muško
 • »Sandokan« je zabranjen

Postovi: 1.039

Datum registracije: 12.12.2003

Lokacija: Centar Sandzaka

 • Poruku poslati

2

Ponedjeljak, 28. August 2006

I ne samo to.....
Nego,koliko se samo kriminalnih radnji desilo po Novom Pazaru, a niti jedan vinovnik nije uhapshen(osim par sluch. uhvach. navijacha na utakmicama) a desila su se ubistva,bombardiranja,otmice,dilerisanja itd.....
NACHELNIK OVOG SUP-A MORA DA PODNESE OSTAVKU SHTO PRIJE!
ZA SPAS,SVIH NAS.
Pazare jedini ,pazaree jedinii najboljiiiii, oooo ooooo oooooo ooooooo!!!!![/URL]

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

3

Ponedjeljak, 28. August 2006

Kad vec pomenu nacelnika, po meni Bulic je bio mnogo azurniji,bolji i sposobniji.Ali izgleda da mi covjeku mozemo da oprostimo sve sem da je dobar i sposoban.Sjecam se da je jurio za drogirasima i dilerima po Sutenovackom brdu i dajuci sve od sebe da se ovako velike razmjere kriminala u ovako maloj carsiji na bilo koji nacin suzbiju.Ali...

Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

a10nition

Početnik

(10)

 • »a10nition« je muško

Postovi: 8

Datum registracije: 20.08.2006

 • Poruku poslati

4

Ponedjeljak, 28. August 2006

Vidim spomenu se droga a ja upravo sad procitah sledece na www.blic.co.yu, i iako mozda ne na pravom mestu, moram da postiram jedan izvod iz tog texta, koji govori o tome kako je glavni svetski kanal narkoticima trenutno kosovo, a na podrucju srbije to je nas grad novi pazar. Informacija je tuzna, ali me nekako i interesuje da li je tacna ili je to samo deo srpske propagande koja po svaku cenu zeli da nas demonizira. U svakom slucaju, pretpostavka na stranu, situacija je jadna..

Citirano

Ovakav položaj Srbije omogućio je i aktivnu ulogu i našim dilerima, koji drogu nabavljaju preko Bugara i Turaka, ali i od Albanaca sa Kosova. Droga stiže preko Velikog Trnovca, Preševa i Bujanovca, a glavni srpski narko-centar je Novi Pazar.

@ef

Majstor

(22)

 • »@ef« je muško

Postovi: 1.842

Datum registracije: 11.02.2004

Lokacija: Sandzak, Novi Pazar

 • Poruku poslati

5

Subota, 09. Septembar 2006

ZA pro­te­kle dve go­di­ne kod gra­đa­na sa pre­bi­va­li­štem na pod­ruč­ju Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke par­ti­je No­vi Pa­zar za­ple­nje­no je go­to­vo po­la to­ne ra­znih nar­ko­ti­ka či­ja ulič­na vred­nost pre­la­zi 20 mi­li­o­na evra.
Iako je vred­nost za­ple­ne ve­li­ka, to je tek od pet do 10 od­sto od ukup­ne ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka ko­ji "pu­tu­ju" Sr­bi­jom, ka­zao je je­dan od ope­ra­ti­va­ca sa du­gim rad­nim sta­žom na po­slu su­zbi­ja­nja kri­jum­ča­re­nja dro­ge, spe­ci­jal­no ob­u­čen za oba­vlja­nje tog po­sla u ze­mlji i sve­tu.

U "PRO­LA­ZU"
Dro­ga, ka­ko je ob­ja­snio, u No­vi Pa­zar sti­že iz tri prav­ca - Tur­ska, Cr­na Go­ra i s Ko­so­va, a naj­vi­še naj­kva­li­tet­ni­jeg he­o­ri­na, na­me­nje­nog Bo­sni i za­pad­nim tr­ži­šti­ma, u taj grad do­la­zi iz Tur­ske, re­če­no je "Tan­ju­gu".
He­ro­in ne­što lo­ši­jeg kva­li­te­ta, za ras­tu­ra­nje po San­dža­ku i gra­do­vi­ma u Sr­bi­ji, sti­že s Ko­so­va. Reč je o he­ro­i­nu ne­što lo­ši­jeg kva­li­te­ta, jer je, za­rad ve­će za­ra­de, na Ko­so­vu ta dro­ga, jed­nom već pre­ra­đe­na.
S pod­ruč­ja Cr­ne Go­re, dro­ga u naj­ve­ćim ko­li­či­na­ma do­la­zi iz Ro­ža­ja i naj­če­šće je sa­mo u "pro­la­zu" kroz No­vi Pa­zar, jer Cr­no­gor­ci ne že­le da gu­be na za­ra­di i za­to "ra­de" di­rekt­nu pro­da­ju po sr­bi­jan­skim gra­do­vi­ma.
- Ro­žaj­ci su bi­li i osta­li naj­ve­ći snab­de­va­či be­o­grad­skog nar­ko tr­ži­šta, a snab­de­va­li su i ze­mun­ski klan, na­vo­de u no­vo­pa­zar­skoj po­li­ci­ji.
Nar­ko­ti­ci se tran­spor­tu­ju ve­li­kim ka­mi­o­ni­ma ka­kvih je sa­mo na pod­ruč­ju No­vog Pa­za­ra re­gi­stro­va­no 4.317. U nji­ma je dro­ga upa­ko­va­na na raz­li­či­te, ve­o­ma ma­što­vi­te, na­či­ne - u ba­la­ma tka­ni­ne, gra­đe­vin­skim i dru­gim re­pro­ma­te­ri­ja­li­ma, kon­zer­va­ma, nit­na­ma za far­mer­ke... i teh­nič­ki je go­to­vo ne­iz­vo­dlji­vo sva­ki od njih, ma gde bi­li, is­to­va­ri­ti i do de­ta­lja pre­gle­da­ti.
ČUD­NI PU­TE­VI
Po­sled­nja naj­ve­ća za­ple­na, 111 ki­lo­gra­ma he­o­ri­na, oba­vlje­na na pre­la­zu Gra­di­na, bi­la je u ka­mi­o­nu no­vo­pa­zar­ske re­gi­stra­ci­je ko­ji je pre­vo­zio ogrom­ne ko­li­či­ne tka­ni­ne, a ke­si­ce s he­ro­i­nom bi­le su "fa­brič­ki" utka­ne u "ba­le" ma­te­ri­ja­la za duk­se­ve.
Ne­mač­ka po­li­ci­ja je ne­dav­no, re­kli su, u auto­bu­su jed­nog ugled­nog Pa­zar­ca za­ple­ni­li šest ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Pre­ma re­či­ma ope­ra­ti­va­ca, iz No­vog Pa­za­ra pre­ma Za­pa­du dro­ga se uglav­nom tran­spor­tu­je auto­bu­si­ma, ma­nje pri­vat­nim auto­mo­bi­li­ma.
Dru­mo­vi­ma Sr­bi­je i Evro­pe go­to­vo sva­ko­dnev­no "kr­sta­ri" 306 auto­bu­sa za pre­voz put­ni­ka sa no­vo­pa­zar­skom re­gi­stra­ci­jom, a vo­za­či, po pra­vi­lu, ne zna­ju da se u nji­ho­vim vo­zi­li­ma na­la­zi dro­ga.

RA­DI­O­NI­CE
PRO­ŠLE go­di­ne u No­vom Pa­za­ru ot­kri­ve­na je ra­di­o­ni­ca za me­ša­nje he­ro­i­na ko­ja je bi­la sme­šte­na u šu­pi, u dvo­ri­štu ve­le­lep­ne po­ro­dič­ne ku­će, u go­to­vo sa­mom cen­tru gra­da.

MIK­SO­VA­NjE
KI­LO­GRAM naj­kva­li­tet­ni­jeg he­ro­i­na u Istam­bu­lu, za­jed­no sa tran­spor­tom do bi­lo kog od­re­di­šta u Sr­bi­ji, mo­že da ko­šta naj­vi­še 10.000 evra. Uko­li­ko bi se pro­da­vao čist, na ki­lo­gra­mu he­ro­i­na bi mo­glo da se za­ra­di tek oko dve hi­lja­de evra. Za­to se, ka­žu, taj he­ro­in "mik­sa" sa pa­ra­ce­ta­no­lom.
Iz­mik­sa­ni he­ro­in ima "pi­jač­nu" vred­nost iz­me­đu 20 i 40 evra po gra­mu, što zna­či da se na jed­nom ki­lo­gra­mu mo­že za­ra­di­ti iz­me­đu 10.000 i 30.000 evra.
Kri­jum­ča­re nar­ko­ti­ka je te­ško "pro­va­li­ti", jer se dro­ga kre­će u lan­cu ko­ji je go­to­vo ne­mo­gu­će pre­ki­nu­ti uba­ci­va­njem "in­saj­de­ra". U po­slu su či­ta­ve fa­mi­li­je, od de­de do unu­ka. Naj­si­gur­ni­ji na­čin da im se do­sko­či su do­ja­ve, na­vo­de u kri­mi­na­li­stič­koj po­li­ci­ji No­vog Pa­za­ra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst je preuzet iz Vecernjih novosti: http://www.novosti.co.yu/code/navigate.p…atum=2006-09-09

Neznam kada ce (i da li ce uopste) drzava i policija da krene u odlucnu akciji protiv narko dilera, trgovaca belim robljem koji po Srbiji ne smetano posluju. Kada treba da se jure sitniji trgovci koji jedva sastavljaju kraj sa krajem onda su tu veoma agilni. A kad treba da se stane na rep mafiji onda to malo teze i sporije ide o| o| o|
Relax, take it easy, for there is nothing that we can do.

limited

Početnik

(10)

Postovi: 38

Datum registracije: 28.10.2005

 • Poruku poslati

6

Subota, 09. Septembar 2006


Neznam kada ce (i da li ce uopste) drzava i policija da krene u odlucnu akciji protiv narko dilera, trgovaca belim robljem koji po Srbiji ne smetano posluju. Kada treba da se jure sitniji trgovci koji jedva sastavljaju kraj sa krajem onda su tu veoma agilni. A kad treba da se stane na rep mafiji onda to malo teze i sporije ide o| o| o|
[/QUOTE]


U odlucnu akciju verovatno nikad. Nije to bas tako jednostavno. Kriminal je problem sa kojim se suocavaju mnogo jace i bogatije zemlje nego sto je nasa, pa ne mogu da stanu na put tome. Mi smo jos i dobri, s obzirom na (ne)uslove i stanje u kojem smo.

@ef

Majstor

(22)

 • »@ef« je muško

Postovi: 1.842

Datum registracije: 11.02.2004

Lokacija: Sandzak, Novi Pazar

 • Poruku poslati

7

Subota, 09. Septembar 2006

Citirano

Orginalno od limited

Neznam kada ce (i da li ce uopste) drzava i policija da krene u odlucnu akciji protiv narko dilera, trgovaca belim robljem koji po Srbiji ne smetano posluju. Kada treba da se jure sitniji trgovci koji jedva sastavljaju kraj sa krajem onda su tu veoma agilni. A kad treba da se stane na rep mafiji onda to malo teze i sporije ide o| o| o|U odlucnu akciju verovatno nikad. Nije to bas tako jednostavno. Kriminal je problem sa kojim se suocavaju mnogo jace i bogatije zemlje nego sto je nasa, pa ne mogu da stanu na put tome. Mi smo jos i dobri, s obzirom na (ne)uslove i stanje u kojem smo.
[/QUOTE]

Nije jednostavno kada su i same drzavne strukture do guse umesane u kriminal. A inace jeste ;) U svakoj zemlji postoji mafija, to je tacno. Ali to ne znaci da se protiv mafije ne treba borit. Tesko da se kriminal moze u potpunosti iskorenit, ali zato moze da se svede na neku minimalnu meru.
A da ovde stanje jeste dobro, to se slazem. Ali dobro za kriminalce. Kriminal cveta, mafija radi sta hoce, a niko se ne trudi da tome stane na put. Milina jedna.
Relax, take it easy, for there is nothing that we can do.

 • »annonimus« je muško

Postovi: 3.054

Datum registracije: 15.12.2002

Lokacija: My chamber

 • Poruku poslati

8

Subota, 09. Septembar 2006

Citirano

Orginalno od limited

Neznam kada ce (i da li ce uopste) drzava i policija da krene u odlucnu akciji protiv narko dilera, trgovaca belim robljem koji po Srbiji ne smetano posluju. Kada treba da se jure sitniji trgovci koji jedva sastavljaju kraj sa krajem onda su tu veoma agilni. A kad treba da se stane na rep mafiji onda to malo teze i sporije ide o| o| o|


Sto me lepo nasmeja :)) :)) :))

Sve si ti ovo lepo napisao,samo je to tesko bilo ko da resi ;)

Da te pitam dali je gora ova Mafija o kojoj ti pises ili ona Mafija u odelima ( sto je izglasana od naroda ) ? :D
" Bilen alemlere rahmettir "

@ef

Majstor

(22)

 • »@ef« je muško

Postovi: 1.842

Datum registracije: 11.02.2004

Lokacija: Sandzak, Novi Pazar

 • Poruku poslati

9

Subota, 09. Septembar 2006Gora je mafija ona o kojoj sam ja pricao. A mafija koju neki narod sam sebi izglasa nije nuzno, vec sopstvenom voljom izabrano zlo. Dokle god bude ovaca imace i nekog ko ce te ovce da sisa. Ako smo izabrali mafijase, onda za bolje i nismo. Ne moze vlast biti ni bolja, ni gora od naroda. Vlast je onakva kakav je narod.
Relax, take it easy, for there is nothing that we can do.

limited

Početnik

(10)

Postovi: 38

Datum registracije: 28.10.2005

 • Poruku poslati

10

Subota, 09. Septembar 2006

Citirano

vlast je onakva kakav je narodE vala, ovo ti je najpametnije sto si rekao. (o)

Sandokan

Profesionalac

(10)

 • »Sandokan« je muško
 • »Sandokan« je zabranjen

Postovi: 1.039

Datum registracije: 12.12.2003

Lokacija: Centar Sandzaka

 • Poruku poslati

11

Nedjelja, 10. Septembar 2006

Nachelnik policijske uprave u Novom Pazaru mora POD HITNO da podnese ostavku.
A i ovaj sa TRI zhene za njim ODMAH!!
Ili obrnutim redom.Svejedno.
Pazare jedini ,pazaree jedinii najboljiiiii, oooo ooooo oooooo ooooooo!!!!![/URL]

Tutinac

Zlatna sredina

(10)

 • »Tutinac« je muško

Postovi: 457

Datum registracije: 05.09.2004

Lokacija: Tutin

 • Poruku poslati

12

Ponedjeljak, 11. Septembar 2006

Jes Sandokane svi ce podnijet ostavke samo tvoj predsJednik da ostane.
[SIZE=3][SIZE=4]"VELIKIM BOGOM SE KUNEMO DA ROBOVI BITI NEĆEMO"[/SIZE] [/SIZE]

Sandokan

Profesionalac

(10)

 • »Sandokan« je muško
 • »Sandokan« je zabranjen

Postovi: 1.039

Datum registracije: 12.12.2003

Lokacija: Centar Sandzaka

 • Poruku poslati

13

Ponedjeljak, 11. Septembar 2006

Citirano

Orginalno od Tutinac
Jes Sandokane svi ce podnijet ostavke samo tvoj predsJednik da ostane.

Pa kad Vas pobjedjuje 10 puta za redom ja neznam shta koji djavo ima i da postojite vishe.....
Pogrijeshio sam,
TREBA DA SE RASFORMIRATE SAMI!
I SIGURNO PREDJESDNIK!
Pazare jedini ,pazaree jedinii najboljiiiii, oooo ooooo oooooo ooooooo!!!!![/URL]

Sandokan

Profesionalac

(10)

 • »Sandokan« je muško
 • »Sandokan« je zabranjen

Postovi: 1.039

Datum registracije: 12.12.2003

Lokacija: Centar Sandzaka

 • Poruku poslati

14

Utorak, 12. Septembar 2006

Nazhalost,josh NIKO od gore pomenutih KRIVACA nije dao ostavku!
Znachi chekaju da ih Dr. pochne polahko smjenjivat uz pomoch vlade ili NARODA!
Pazare jedini ,pazaree jedinii najboljiiiii, oooo ooooo oooooo ooooooo!!!!![/URL]

björn

Profesionalac

(10)

 • »björn« je muško

Postovi: 670

Datum registracije: 29.08.2003

Lokacija: sweden

 • Poruku poslati

15

Petak, 15. Septembar 2006

14. Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i o­ni se kroz nju uspinjali,
15. opet bi o­ni, zacijelo, rekli: "Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!" (Kur'an)

ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

16

Petak, 15. Septembar 2006

Citirano

Orginalno od björn

Dokle ce ovako?

Dobro pitanje od cijeg odgovora bismo trebali da strepimo. Problem je sto se jaz produbljuje i ostalo je jos samo da se sa verbalnog krene u fizicki obracun, i to ne u granicama incidenta vec otvorenog oruzanog sukoba. Sinoc su u poligrafu izrecene teske optuzbe na racun predsjednika opstine Novi Pazar. Obzirom na pozicije koje akteri zauzimaju i na snagu kojom raspolazu ne pise nam se dobro. Da je srece i da postoji pravna drzava pa da se umijesa i da sprijeci eskalaciju. Postoji zakon pa sve po zakonu. Samo, tesko je od Kostunice (kako rece Canak, Seselja sa prigusivacem) ocekivati da se zgrozi pri pomisli da bi Novim Pazarom mogla teci krv.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

Spain

Profesionalac

(10)

 • »Spain« je muško
 • »Spain« je zabranjen

Postovi: 1.197

Datum registracije: 04.09.2005

 • Poruku poslati

17

Petak, 15. Septembar 2006

Dokle ovako?

Pa do Sudnjeg dana, a počev od Habila i Kabila, dva Ademova a.s. sina.

Hvala.
[SIZE=5]ZELENO, VOLIM TE![/SIZE]

ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

18

Utorak, 19. Septembar 2006

Uhapšen zbog deset krivičnih dela

NOVI PAZAR - Novopazarska policija uhapsila je (23) Nermina H., zbog osnovane smunje da je izvršio deset krivičnih dela teške krađe i neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je saopštila kako je Nermin H. osumnjičen da tokom avgusta obio ili provalio nekoliko stanova, butika i prostorije dva kluba SDA. “Tom prilikom je naneta šteta od oko 700.000 dinara, a kod osumnjičenog je pronađena i kesa sa praškastom materijom za koju se sumnja da je droga heroin težine 0,4 grama”, saopštila je novopazarska policija.

(radio 100+)

Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

kaleks

Učenik

(10)

 • »kaleks« je muško

Postovi: 71

Datum registracije: 18.02.2006

Lokacija: Tutin

 • Poruku poslati

19

Utorak, 28. Novembar 2006

sa www. tanjug.co.yu

UHAPŠENO 17 OSOBA ZBOG KRIVIČNIH DELA
28.11.2006 10:04 BEOGRAD (Tanjug) - Policija je u više gradova Srbije jutros uhapsila 17 lica koja su u dužem vremenskom periodu delovala kao zločinačko udruženje koje je vršilo više krivičnih dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i organizovano se bavili krijumčarenjem robe čime su oštetili državni budžet za više miliona evra.
U saopštenju Biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije navodi se da su uhapšeni robu sa lažnim dokumentacijama prikazivali da je u tranzitu preko Republike Srbije, a zapravo su robu istovarivali u ilegalnim magacinima na području cele zemlje i tada je krijumčarili raznim pravnim i fizičkim licima na teritoriji Srbije bez plaćanja dažbina.

Policija je uhapsila Igora Miskina, koordinatora za suzbijanje krijumčarenja za područje Vojvodine pri Republičkoj upravi carina, Velibora Lukovića, koordinatora za suzbijanje krijumčarenja za područje južno od Beograda sa sedištem u Kraljevu, radnika Uprave carina.

Među uhapšenima je Radomir Laban, radnik Obaveštajnog odeljenja Republičke uprave carina, kao i radnici Republičke uprave carine Dejan Ratković, Hranislav Radomirović, Goran Vuković i Dejan Jugović.

Slobode su lišeni i Faruk Kadrić , privatnik iz Novog Pazara, Zoran Ražnatović, vlasnik više ekskluzivnih prodavnica i vlasnik preduzeća „Mizina uno“, Edip Enesković, privatnik iz Tutina, Aleksandar Vukadinović privatnik iz Raške, Nenad Milić privatnik iz Kraljeva, Srećko Radulović, privatnik iz Raške, Aladin Bihorac, privrednik iz Novog Pazara, Ljuben Ivanov, bugarski državljanin bez stalnog zaposlenja, Tanja Zirović privatnik iz Beograda i Dragan Churčić privatnik iz Raške.

Jutrošnja akcija je usledila posle višemesečnog rada, navodi se u saopštenju i dodaje da policija nastavlja rad na ovom slučaju.


harunh

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 567

Datum registracije: 14.09.2005

Lokacija: paris

 • Poruku poslati

20

Nedjelja, 03. Decembar 2006

Selam

Jos jedno ubistvo u Novom Pazaru. Samir Husovic mladic 27. godina 4 maloljetne djece iz njega ostalo.
Zamolio bih sve Vas koji imate nesto vise podataka o ovom ubistvu da nam javite.
Hvala Allahu dz. s. Koji je dao da se nadjem na pravom mjestu kad je bilo najpotrebnije! :klanja:

Social bookmarks