Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

ed

Veteran

(61)

  • »ed« je muško
  • »ed« je autor ove teme

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

  • Poruku poslati

1

Petak, 27. Februar 2004

Post u mjesecu Muharremu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
El-hamdulillahi Rabbil-alemin. Wes-salatu wes-selamu ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžme´in.

Resulullah, s.a.w.s., je u hadisu kog bilježi imam Muslim u svom Sahihu rekao:«Najvrijedniji post nakon Ramazana je post Allahovog mjeseca Muharrema». Muslim isto tako bilježi da je Resulullah, s.a.w.s., bio upitan o postu na dan Ašure pa je rekao:«On briše grijehe za prošlu godinu».
I kada je Resulullah, s.a.w.s., došao u Medinu, kao muhadžir, našao je Židove kako poste Ašuru te im rekao:«Šta je to ovaj dan kog postite»? - ´Ovo je veliki dan u kom je Allah izbavio Musa´a i njegov narod. I u njemu je potopio faraona i njegov narod. Postio ga je Musa iz zahvalnosti prema Allahu te ga i mi postimo.´ Tada Resulullah, s.a.w.s., reče: «Mi smo preči Musa´u od vas». Te je postio i naredio da se posti.

I rekao je, s.a.w.s.:«Ako dočekam iduću godinu postiću i deveti dan». (Bilježi ga Muslim). Tj. postiću i deveti dan zajedno sa desetim. A u drugoj predaji došlo je i ovo:«Postite dan prije njega ili dan poslije, razlikujte se od Židova». A u predaji koju od Ibn Abbasa, r.a., bilježe Ahmed, Ibn Huzejme, Abdur-Rezzaq i Al-Beyheqy... Resulullah, s.a.w.s., je rekao: «Postite i dan prije njega i dan poslije». Isnad ove predaje je sahih. (Pogledati: «Zadul-Me´ad» 2/69 od Ibnul-Qajjima, r.a.)

S toga, musliman bi trebao (poželjno je) postiti sva ova tri dana (i deveti, i deseti i jedanaesti dan) Muharrema kako bi priskrbio raznovrsne koristi:

Prva:
Biće mu upisana nagrada posta čitavog jednog mjeseca, jer se dobro djelo desetostruko nagrađuje. I Resulullah, s.a.w.s., je postio tri dana od svakog mjeseca i naređivao da se to posti.

Druga:
Post ovog mjeseca vrijedniji je - kako je to navedeno u ranije spomenutom hadisu - od posta u bilo kom drugom mjesecu, sem Ramazana.

Treća:
Postom devetog i jedanaestog dana – zajedno s desetim - Muharrema razlikujemo se od Židova.

Četvrta:
To je slijeđenje prakse Resulullaha, s.a.w.s., jer je on – kako od Ibn Abbasa, r.a., prenose Buhary i Muslim – postio taj dan i naredio da se isti posti.

Peta:
Post tog dana briše grijehe za čitavu prošlu godinu. Pod grijesima misli se na male grijehe pod uvjetom da se kloni velikih grijeha.

A post sam po sebi ima obilatu i neograničenu nagradu. Kaže Resulullah, s.a.w.s.: «Svako čovjekovo djelo pripada njemu. Dobro djelo se desetostruko nagrađuje, pa i do sedam stotina puta. A Uzvišeni Allah je rekao: «Osim posta, on je Moj i ja za njega nagrađujem». (Muttefequn alejhi)

A i zbog toga što je post od sabura. A Uzvišeni Allah je rekao:«Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni». (Az-Zumer: 10).

A post zimi je hladni plijen hladnog i kratkog dana, i to bez umora. Isto kao što je post ljeti jedno od najboljih djela.

Sažetak događaja između Musa´a i faraona:

Nakon što je Musa, a.s., izašao sa svojim narodom pratio ga je faraon sa svojom vojskom. A kad dva tabora jedni druge ugledaše i Musa, sa svojim narodom, krenu prema moru i faraon sa svojom vojskom krenu za njima. Tada Musa´ov narod reče:«Samo što nas nisu stigli»! Tada je Uzvišeni Allah objavio Musa´u: «Udari štapom svojim po moru!» - i on udari i nastaše dvanaest puteva, to prema broju skupina.
I nakon što je Musa, sa svojim narodom, ušao u more i iz njega izašao, slijedio ih je faraon sa svojom vojskom. I kad su ušli u more Allah je naredio moru da ih poklopi i njihova tijela se potopiše a njihove duše odoše vatri i prženju.

Kaže Uzvišeni Allah:«Oni će se ujutro i naveće u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: «Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!»(Al-Mu´min: 46)

Tako oni postaše pouka onima koji pouku uzimaju. I to je ishod nepokornosti i grijeha. Kaže Uzvišeni: «I Mi prevedosmo preko mora sinove Isra´ilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: «Ja vjerujem da nema drugog boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Isra´ilovi i ja se pokoravam!» (Yunus: 90).

Njemu bi rečeno:«Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?! Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe», - ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama». (Yunus: 91, 92).

I more ga je izbacilo da bi se potvrdilo da je on zaista umro, to nakon što je govorio:«Ja sam gospodar vaš najveći!»(An-Nazi´at: 24).

I govorio je, «Ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene».(Al-Qasas: 38 ). I ovakav je ishod zulumu (nasilju) i obijesti. A patnja na onom svijetu biće, uistinu, bolnija i vječna. U dva Sahiha se prenosi da je Ibn Abbas, r.a., bio upitan o Ašuri, pa je rekao:«Nisam vidio Resulullaha, s.a.w.s., da je postio ijedan dan za koji je iščekivao njegovu vrijednost u odnosu na sve druge dane, kao što je to ovaj dan (Ašura).»
Tako Ašura ima svoju veliku blagodat i drevnu svetost.
A post toga dana, radi njegove vrijednosti, bio je poznat i ranijim vjerovjesnicima, alejhimus-selam. Postili su ga i Nuh i Musa, alejhimasselam. Postili su ga i kitabije (Židovi i kršćani).I postili su ga Qurejšije u džahilijjetu. A Resulullah, s.a.w.s., je imao četiri načina ( ili etape) posta ovog dana:

Prvi:
Postio ga je u Mekki ali nije naređivao ljudima da ga poste. U dva «Sahiha» se prenosi od Aiše, r.a., da je rekla:
«Ašura je bio dan kog su u džahilijjetu postili Qurejšijje, a postio ga je i Resulullah, s.a.w.s.
Kada je došao u Medinu postio ga je i naredio da se posti.
A kada je spuštena naredba posta mjeseca Ramazana on (Ramazan) je bio taj što je postio (kao obavezno) a Ašuru je ostavio.
Pa ko hoće da je posti nek posti a ko hoće da je ostavi nek je ostavi».

Drugi:
Resulullah, s.a.w.s., kada je došao u Medinu vidio je kitabije kako poste Ašuru i kako veličaju taj dan.
A volio je da se s njima slaže u onom u čem nije imao naredbu.
Te je postio taj dan i naredio ljudima da ga poste.
Toliko je bodrio na njeg da su im i djeca postila taj dan, kao što se to navodi u dva «Sahiha» od Ibn Abbasa, r.a., i drugih.

Treći:
Nakon što je propisan post mjeseca Ramazana Resulullah, s.a.w.s., nije više naredživao ashabima da poste Ašuru niti je po potvrđivao.
A prethodno je spomenut hadis Aiše, r.a., o tome. Te većina uleme smatra da je post tog dana mustehab (poželjan) bez neke posebne pritvrđenosti.

Četvrti:
Pred kraj svog života Resulullah, s.a.w.s., je odlučio da Ašuru neće postiti samu već da će joj dodati jedan dan kako bi se razlikovao od kitabija.

Kaže Ibnul-Qajjim, r.a.: «Tri su vrste njegova posta, a najpotpunija je da posti dan prije i dan poslije Ašure. Nakon toga je da posti deveti dan sa Ašurom. I o tome govori većina hadisa.
A nakon toga dolazi izdvajanje postom samo Ašure» (Pogledati: «Zadul-Me´ad» 2/76)

Neki od selefa su postili Ašuru čak i na putu. Među takvima je bio Ibn Abbas, r.a.
Govorili su: Ramazan ima i druge dane a Ašura prolazi.
A od najčudnijeg što se navodi o Ašuri je da su je postili i divljač, gmizavci i mravi.

Od njegovih odlika navodi se i to da je on dan u kome je Allah oprostio nekim ljudima i oprostiće drugima kao što se to navodi u hadisu kog bilježi imam Al-Tirmizy od Alije, r.a., a on od Resulullaha, s.a.w.s., gdje se potiče na obnavljanje iskrene tewbe Uzvišenom Allahu na dan Ašure i da se, ujedno, priželjkuje primanje te tewbe. A ko se pokaje u njemu Allahu od svojih grijeha Allah pokajanje njegovo prihvata. (Pogledati: «Letaful-Me´arif» str. 45-53 od Ibn Redžeba i «Zadul-Me´ad»1/349 od Ibnul-Qajjima).

Bože, primi nam pokajanje naše jer Ti si Onaj koji mnogo prašta i koji je Milostiv. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. I naputi nas na ono što Ti voliš i čime si ti zadovoljan. Samo si Ti, odista, svemoćan.

We sallallahu we selleme ala abdihi we Resulihi Muhammed, we alihi we sahbihi edžme´in.

p.s. Dani 9. 10. i 11. Muharrem su u nedjelju, ponedjeljek i utorak, 29. februara i 1. i 2. marta.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

Sarah

Učenik

(10)

  • »Sarah« je žensko

Postovi: 167

Datum registracije: 18.10.2003

Lokacija: Sandzak

  • Poruku poslati

2

Subota, 28. Februar 2004

Esselamu alejkum,
zaista koristan post ed, Allah da te nagradi.

Prenosi Ebu Bekre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:''Vrijeme kruzi,kao i onoga dana kada je Allah dz.s. stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od cega su cetiri sveta: tri, jedan za
drugim: zu-l-ka'de, zu-l-hidzdze i muharem, i redzeb, koji je izmedju dzumade-l-uhra i sa'bana!" (Buharija)

Ibn Abbas smatra da je Allah dz.s. dao za ova cetiri mjeseca posebno mjesto, time sto se grijesi u njima uvecavaju, ali takodje i dobra djela. Zbog toga treba paziti na svoja djela u ovim mjesecima.
Postavimo sebi pitanja: Da li se nase ponasanje i zivot u ovim mjesecima razlikuju od ostalih mjeseci? Da li imamo pojacan ibadet u njima ili smo ogrezli u grijesima zaboravivsi gde smo i kuda idemo?
Da neki od nas nismo zaboravili da smo obicni smrtnici, koji ce na Sudnjem danu odgovarati za svaki svoj korak, djelo?
Uistinu grijeh koji se ucini u "svetim mjesecima" je mnogo veci i tezi od onoga koji se ucini izvan njih. Mada, svaki grijeh je grijeh i on ima svoju tezinu, ali Allah dz.s. daje prednost odredjenim stvarima nad drugim, pa je Allah dz.s. odabrao odredjena stvorenja nad drugim;odabrao je medju melekima dostavljace Objave; odabrao je izmedju ljudi poslanike, izmedju govora Svoj govor (Njegovo spominjanje), na Zemlji je odabrao dzamije, od mjeseci je odabrao ramazan i svete mjesece; od dana je odabrao petak, od noci "Noc Kadra", pa pazite na ono sto je Allah dz.s. ucinio posebnim!
U ova cetiri sveta mjeseca ubraja se i mjesec muharem, ciji je deseti dan "Jevmu-Asure".

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

"Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharema, a najbolji namaz poslije farz namaza je nocni namaz!" ( Muslim)

Molim Allaha dz.s. da nas ucini svojim iskrenim robovima.
Gospodaru moj, ne dozvoli da me zavara uspjeh, niti me poraz baci u ocaj i stalno me podsjecaj da je neuspjeh iskusenje koje prethodi uspjehu.

Social bookmarks