Niste prijavljeni

 • »pustinjar« je muško
 • »pustinjar« je autor ove teme

Postovi: 120

Datum registracije: 11.01.2003

Lokacija: Beirut, Middle East

 • Poruku poslati

1

Četvrtak, 16. Januar 2003

Uzmite pouku iz Knjige Casne


Sura: Vjernici – El-Mu’minun

Objavljena u Mekki – 118 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Ono što žele – vjernici će postići,

2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

3. i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

4. i koji milostinju udjeljuju,

5. i koji stidna mjesta svoja čuvaju, -

6. osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; -

7. a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju -;

8. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,

9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, -

10. oni su dostojni nasljednici,

11. koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

12. Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili,

13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili,

14. pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti
mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!

15. Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,

16. zatim ćete, na onom svijetu, oživljeni biti.

17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;

18. Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –

19. i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –

20. i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.

21. I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se
njome hranite,

22. i na njima, i na lađama se vozite.

23. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio; "O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega
nemate; zar se ne bojite?"

24. Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: "Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas
ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,

25. on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!’

26. "Gospodaru moj," – reče on – "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!’

27. I Mi mu objavismo: "Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na
površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud
donesen , i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.

28. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci; "Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!’

29. I reci: "Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljano mjesto, Ti to najbolje umiješ!"

30. U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.

31. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali,

32. i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: "Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se
ne bojite?"

33. Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljani i kojima smo dali da
u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili: "On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;

34. i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.

35. Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?

36. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!

37. Postoji samo život na ovom svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti?

38. On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo."

39. "Gospodaru moj", - zamolio bi on – "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"

40. "Uskoro će se oni pokajati!" – odgovorio bi On.

41. I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili, - stradao bi narod nasilnički!

42. A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali, -

43. nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje -,

44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne
drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima pomen sačuvali, - daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!

45. Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim

46. faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.

47. "Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše?" – govorili su,

48. i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.

49. Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi pravim putem išli.

50. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.

51. "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!

52. Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!"

53. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,

54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!

55. Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo,

56. da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.

57. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,

58. i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju,

59. i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju,

60. i oni koji od onoga što im se daju udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru, -

61. oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.

62. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće
učiniti.

63. Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine.

64. A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.

65. "Sada ne pomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,

66. vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali;

67. dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili"

68. Zašto oni o Qur’anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?

69. Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?

70. Kako govore: "Džinni su u njemu!" Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.

71. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima;
Mi smo im dali Qur’an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.

72. Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.

73. Ti njih pozivaš na pravi put,

74. ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s pravog puta, doista, skreću.

75. I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zbludi svojoj jednako lutali.

76. Mi smi ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali,

77. tek kad im kapiju teške patenje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.

78. On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!

79. On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti,

80. On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?

81. Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.

82. Govorili su: "Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?

83. I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih".

84. Upitaj: "Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?"

85. "Allahova!’ – odgovoriće, a ti reci; "Pa zašto onda ne dođete sebi?"

86. Upitaj: "Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?"

87. "Allah!" – odgovoriće, a ti reci: ""Pa zašto se onda ne bojite?"

88. Upitaj: "U čijoj je rucu vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?"

89. "Od Allaha!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?"

90. Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci"

91. Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan
drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose;

92. koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

93. Reci: "Gospodaru moj, ako hoćeš da mi pokažeš ono čime se njima prijeti,

94. onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim!

95. A Mi zaista možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo.

96. Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,

97. i reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,

98. i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!"

99. Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, povrati me

100. da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!" – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti, - pred njima će
prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.

101. Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.

102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,

103. a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti,

104. vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu ostati.

105. "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih oporicali?"

106. "Gospodaru naš," – reći će – "naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.

107. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili."

108. "Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!" – reći će On.

109. "Kad su neki robovi Moji govorili; ’Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilovistiji!’


110. vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.

111. Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.

112. A koliko ste godina na Zemlji proveli?" – upitaće On.

113. "Proveli smo dan ili samo dio dana" – odgovoriće -, "pitaj one koji su brojali."

114. "Pa da, kratko ste proveli" – reći će On – "da ste samo znali!

115. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?"

116. i neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!

117. A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun
polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.

118. I reci; "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!’


juskos

Profesionalac

(10)

 • »juskos« je muško

Postovi: 846

Datum registracije: 29.07.2002

Lokacija: KONYA/ TÜRKIYE/srcem u Novom Pazaru

 • Poruku poslati

2

Petak, 17. Januar 2003

AMIN
Velicina jednog naroda se ne meri brojem ljudstva vec brojem alima

onajKojiTrazi

Zlatna sredina

(10)

 • »onajKojiTrazi« je muško
 • »onajKojiTrazi« je zabranjen

Postovi: 174

Datum registracije: 07.10.2003

 • Poruku poslati

3

Petak, 14. Novembar 2003

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!"
"Citaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara",/1/ "stvara covjeka od ugruska" /2/ "Citaj, plemenit je Gospodar tvoj", /3/ "Koji poucava peru", /4/ "Koji covjeka poucava onome sto ne zna." / Alek 1-5/
Draga braco cijenjeni dzemaate !
U jednoj od proslih hutbi smo govorili o Poslaniku a.s. kao nasem uzoru , kojeg nam Allah dz.s. u Kur`anu daje kao uzora, i da se na njega ugledamo u svakom pogledu.Danas bih medjutim htio nesto reci o prvoj objavi koju je Muhammed a.s. dobio jedne noci u mjesecu Ramazanu na brdu svjetlosti , u pecini u kojoj se osamljivao. Kako je doslo do toga da se Muhammed a.s. osamljivao i kako je tekla objava prvih pet ajeta sure Ikre, prenosi nam Ahmed od Aise r.a.:
"Prvo sto je od Objave poceo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Sto god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoca, pa je odlazio u pecinu Hira i tamo po vise noci provodio u razmisljanju i poboznosti. Zatim bi se odatle skrhan i iscrpljen vracao Hatidzi, dok mu jednom, dok je bio u pecini Hira, nije dosao melek i donio Objavu. Melek mu je u njoj rekao: "Citaj!" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Rekao sam: 'Ja ne znam citati', pa me je uhvatio i stisnuo. Zatim me je pustio i ponovno rekao: 'Citaj!' Ja sam, opet, rekao da ne znam citati, pa me je po drugi put uhvatio, stisnuo je, a zatim pustio i rekao: 'Citaj!' Ja sam, opet, rekao da ne znam citati, pa me je po treci put uhvatio, stisnuo, a zatim pustio i rekao:
'Citaj, u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara' - dok nije dosao do - 'Koji covjeka poucava onome sto ne zna.'" Imam Ahmed dalje navodi: "Odatle se uplasen vratio Hatidzi i rekao: 'Umotajte me, umotajte me!', pa su ga umotali dok mu strah nije prosao, kad je rekao: 'Hatidza, sta je sa mnom?' Zatim joj je ispricao sta se desilo i rekao: 'Bio sam se prepao za sebe.' Ona mu je rekla: 'Naprotiv, budi sretan i veseo... Tako mi Allaha, Allah te nikada nece osramotiti. Ti pazis rodbinu, govoris istinu, pomazes iznemoglog, castis goste i pomazes pravdu.' Hatidza ga je, zatim odvela kod svoga amidzica Vereka ibn Nevfela ibn Esed ibn Abdu-l-Uzza ibn Kusaja, covjeka koji je u predislamsko doba bio primio krscanstvo, poznavao pismo i na arapskom napisao Evandjelje. Bio je sijed, slijep starac. Hatidza mu je rekla: 'Amidzicu, cuj sta prica tvoj bratic!' Vereka je rekao: 'Pricaj, moj braticu, sta ima!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., ispricao mu je sta mu se desilo i sta je vidio, pa mu je Vereka rekao: 'Ovo je zakon koji je vec objavljen Musau. Kamo srece da sam mladji! Da mi je samo docekati i vidjeti kako te tvoj narod progoni!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je: 'Zar ce me oni protjerati?!' 'Hoce' - odgovorio je Vereka - 'nikada niko nije dosao sa ovim, kao i ti, a da mu se nisu suprostavili. Ako docekam taj dan, svesrdno cu ti pomoci.' Vereka je ubrzo umro, a Objava je neko vrijeme prestala dolaziti. To je Bozijem Poslaniku, s.a.v.s., koliko znamo, tesko palo, pa je vise puta odlazio i peo se na vrhove planine i pomisljao da se sa njih baci. Svaki put kad bi se popeo na vrh planine da se baci, pojavio bi mu se Dzibril i rekao: 'Muhammede, ti si, zaista, Allahov Poslanik.' To bi ga smirilo, pa bi odustao i vratio se. Kad bi Objava, ponovno duze izostala, opet bi pokusao isto i opet bi mu se kad bi se popeo na vrh planine, pojavio Dzibril i ponovno rekao sto i prije." Ovaj hadis, preko Ez-Zuhrija navodi se i u Buharijinom i u Muslimovom Sahihu.
Iz ovog poduzeg hadisa vidimo kako je tekao sam nacin objave nasem Poslaniku a.s. , koja je ujedno bila i najveca milost Allaha dz.s. covjecanstvu jer je Muhammed a.s. bio univerzalni Poslanik bez ogranicenja na prostor i vrijeme. Nije bio poslan samo jednom narodu kao sto je to bio slucaj sa dotadasnjim poslanicima koji su uglavnom samo svojim narodima bili slati i na jednom uzem podrucji su obitavali, vec je poslat i ljudima i dzinima ,sa obavezom slijedjenja islamskog nauka do sudnjega dana.Muhammed a.s. je bio covjek nepismen, nije nikakve skole pohadjao i nije nikakve nauke prije pojave objave naucavao. Da je kojim slucajem igdje ista prije naucavao ili barem slusao negdje ucene ljude , bio bi to dokaz za musrike kako izmislja ili siri staru nauku, ovako ni jedan nije mogao niti jednu rijec reci na Muhammeda a.s. u tom pravcu. Allah dz.s. nam u Kur¨anu kaze:
Kema erselna fiikum resuulen minkum jetlu alejkum a jatina ve juzekkiikumve je allimukumulkitabe vel hikmete ve ju allimukum malem tekuunu tealemuun.---Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali , da vam rijeci Nase kazuje i da vas ocisti i da vas Knjizi i mudrosti pouci I da vas ono sto niste znali nauci. El-Bekare 151 ajet.
Dakle Allah dz.s. uzima jednog od njih za Poslanika , i to ne bilo koga nego onoga koga je pripremio da iznese tu tesku zadacu , koju mu je namjenio.Nije to bilo nimalo lahko za naseg Poslanika vec izuzetno tezak zadatak i obaveza koju je On uz Allahovu pomoc nosio na svojim plecima 23 godine. Muhammed a.s. nosen snagom ciste vjere u Allaha dz.s. bori se sa svim nedacama na koje nailazi tokom 23 godine prgalackog rada na pozivanju u vjeru i objasnjavanja , casnog Kur`ana. Na putu istine kojim je isao nas Resul, slijedili su ga mnogi , uglavnom ljudi koji nisu bili bogatasi ni vlastodrsci, vec obicni mali ljudi kojima je bilo i samima tesko podnositi nepravdu i nasilje, koje se provodilo u bezboznickom drustvu kako je vladalo na Arabijskom poluostrvu.Sviju njih je nosila vjera i uzviseni cilj, zadovoljstvo Allaha dz.s.da Islam bude vjera ljudi i dzina, vjera pravde i istine, vjera progresa i nauke. U mraku u kojem je dosla objava : "Citaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara , bila je kandilj koji se tada upalio i nece ga niko do sudnjega dana vise ugasiti. Njegovu svjetlost niko, ama bas niko nije u stanju ni malo pom utiti, bez obzira na sve sile necastivog l.a. Tada je pocela nauka na poluostrvu i vukla je cijeli svijet vijekovima , dok se vlastodrsci , muslimani, nisu poceli siliti pa i sami liciti na nemuslimane, dok nisu uzeli zivot na ovom svijetu kao glavnu preokupaciju i borbu za dunjaluk i svoj licni interes kao prioritet. To je punkt koji mozemo i danas pratiti, kod muslimana svijeta , onih koji sebe nazivaju Islamski, tamo kao da je vrijeme stalo, nikakve hice , ljube se vladari u ruke kao da su u pitanju faraoni, vise se od njih strahuje nego od Allaha d.s. Diktatori poput Sadama , unistavaju svoj narod i svoju zemlju vracajuci je u skoro kameno doba. U Libiji imaju zelenu knjigu po kojoj se sudi, bez Kur`ana , u Egoptu su puni zatvori muslimana koji svojim zivotima placaju danak nekakvo stanje koje pogoduje samo vlastima, koji imaju kao i faraoni, a narod kao u doba faraona .U Saudiji imate cak i bijelu kucu koja je kopija Busove u Vasingtonu, samo manja jer je i Saudija manja , i naravno slabija. Na svim arapskim televizijama , mozete gledati stalno muziku, gdje u pauzama izvjestavaju o masakrima Palestinaca ili Cecena, ili o Kasmiru stoljetnoj tragediji muslimana od Hindusa. Cim vijesti zavrse nastavlja se muzika i plesovi. Zabavlja se ummet dok drugi idu naprijed kao da je njima Kur`an objavljen a ne nama. Odstupilo se od Islama na daleko, prohtjevi kraljeva i vladara u Islamskim zemljama su uzasni, vidjelo se to najbolje u slucaju Iraka, ako dodje do jos slicnih slucajeva vidjece se i na drugim mjestima koja je dubioza pada muslimana , bolje reci onih koji se predstavljaju muslimanima. A to se desava da se padne u ponor kad se ostavi ono sto te vuklo stoljecima naprijed a to je vjera u dragog Allaha dz.s. Vec sledeci ajeti upozoravaju u istoj suri:
"Uistinu, covjek se uzobijesti" /6/ "cim se neovisnim osjeti", /7/ "a Gospodaru tvome ce se, doista, svi vratiti!" /Alek 6- 8/
Zaista se insan osili cim osjeti da je jak, a Allah nam kaze da ce mo se Njemu vratiti. Valja racun poloziti o svemu, kako si dosao do imetka i kako si ga potrosio. Dunjaluk je tezak i nezgodan. Poslanik a.s kaze:
"Dvojica su nezasitiva: onaj ko trazi znanje i onaj ko trazi dunjaluk."
I zaista ko se bavi naukom nema granica , koristi svaku priliku i mogucnost da nesto nauci, a bogatas u svemu vidi i trazi mogucnost zarade .
Dragi Allahu pomzi nam i uputi nas da se ugledamo na Resula Muhammeda a.s. , i daj da budemo pravi sljedbenici casnog nam Resula.
Pomozi svim narodima da mogu svoju vjeru ispovijedati slobodno, i daj Allahu snage i moci da se Muslimani Palestine , Kasmira , Cecenije , Afganistana, Iraka i svi drugi koji su u belaju oslobode svih ovodunjaluckih zavojevaca i da osjete slast slobode . Amin ja Rabbiii.

Imam u BIKC-u
Castrop-Rauxel 23.05.2003 Nedzad ef. Becic

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

4

Petak, 12. Mart 2004

uzmite pouku iz Knjige Casne...

"Kako mozete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili nista, pa vam je On zivot dao; On ce, zatim uciniti i da pomrete i poslije ce vas ozivjeti, a onda cete se Njemu vratiti." (Al-Baqara,28)

"Ne volite nesto a ono moze biti dobro za vas; nesto volite, a ono ispadne zlo po vas.- Allah zna, a vi ne znate." (Al-Baqara,216)

"A kada se odlucis, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se pouzdaju u Njega."(Ali-Imran,159)

"Sreca koja ti se dogodi od Allaha je, a nesrecu koja te zadesi sam si zasluzio." (Nisa, 79)

"Oni koji nece da vjeruju slicni su stoci na koju se vice, ali ona cuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi-oni nista ne shvacaju."(Baqara,171)

"Ti sa svakim lijepo! I trazi da se cine dobra djela,a neznalica se kloni!"(Al-A'raf,199)

Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

 • »josef borg« je muško

Postovi: 77

Datum registracije: 16.11.2003

Lokacija: norway

 • Poruku poslati

5

Utorak, 23. Mart 2004

Prevod od El-Fatihe...
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.
Hvala Tebi vecnom Bogu, Stvoritelju
Svemilosnom i Svemocnom gospodaru
sudnjeg dana.
Samo Tebe mi slavimo i molimo se
bezbrizno.
Uputi nas pravim putem kojim samo sipas
svoje milosti i blagodati koje znamo.
Sacuvaj nas gnjeva i nedaj da zalutamo.
Amin :klanja:
" Ko Priznaje, Pola Mu Se Prasta"

ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

6

Utorak, 23. Mart 2004

Ponudjeni prijevod sure el-Fatiha nije bas najprecizniji. Ispravno bi bilo:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

2. Milostivog, Samilosnog,

3. Vladara Dana sudnjeg,

4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo!

5. Uputi nas na pravi put,

6. na put onih kojma si milost Svoju darovao,

7. a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

SaNdZak

Zlatna sredina

(23)

 • »SaNdZak« je muško

Postovi: 537

Datum registracije: 01.11.2002

Lokacija: Pesterska visoravan/Sandzak

 • Poruku poslati

7

Utorak, 23. Mart 2004

Citirano

Orginalno od josef borg
Prevod od El-Fatihe...
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.
Hvala Tebi vecnom Bogu, Stvoritelju
Svemilosnom i Svemocnom gospodaru
sudnjeg dana.
Samo Tebe mi slavimo i molimo se
bezbrizno.
Uputi nas pravim putem kojim samo sipas
svoje milosti i blagodati koje znamo.
Sacuvaj nas gnjeva i nedaj da zalutamo.
Amin :klanja:Ovaj prijevod el-Fatihe se nalazi u knjigama, koje organizacija Ahmedija, dijeli besplatno muslimanima sa prostora ex-jugoslavije.

Vidis kako su oni to precizno preveli ;)

P.S. To je ona sekta koja ne priznaje da je Muhammed a.s, poslednji Allahov poslanik vec vjeruje da je Mirza Gulam poslanik.
Jede Wahrheit braucht einen Mutigen der sie ausspricht!

 • »josef borg« je muško

Postovi: 77

Datum registracije: 16.11.2003

Lokacija: norway

 • Poruku poslati

8

Srijeda, 24. Mart 2004

Izvinjavm se svima!
Nisam znala a sada znam!!!
Sad cu odmah da prepisem ovaj prevod
sto je tacan jer imam obicaj to nositi u
novcaniku! Hvala Ed i Sandzak!
Selam! :klanja:
" Ko Priznaje, Pola Mu Se Prasta"

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

9

Srijeda, 24. Mart 2004

Kaze Allah dz.s....

"Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogrijesi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti-naci ce da Allah prasta i da je milostiv." An-Nisa,110

"Zar covjek misli da ce sam sebi prepusten biti, da nece odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, zatim ugrusak kome On razmjer odredi i skladnim mu lik ucini, i od njega onda dvije vrste muskarca i zenu stvori, zar Taj nije kadar da mrtve ozivi?!" Al-Qiyama,34-40.

"Zato se bori na Allahovom putu pa makar i sam bio, a podstici i vjernike. Allah ce zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jaci i kazne Njegove su strozije." An-Nisa,84.

"I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen." Yunus,95.

"O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kada roditelj djetetu svome nece moci ni malo pomoci, niti ce dijete moci imalo svome roditelju pomoci! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako zivot na ovom svijetu ne zavara i neka vas sejtan u Allaha ne pokoleba." Luqman,33.

:klanja:
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Social bookmarks